ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำโรงเรียนดู Clip อื่นๆของโรงเรียน -->
 

 

เครือข่ายสันติชน
www.ict-sis.com
www.iamsantichon.com
facebook.com/Santichon

หน้าแรก > การประเมินผล > การประเมินผลการเรียน

การประเมินผลการเรียน

           หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ซึ่งเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอิสลามสันติชน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้นำไปใช้ในการจัดการศึกษาทุกกลุ่มสาระ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียน และหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้จัดทำขึ้นโดยนำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางไปพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โรงเรียนอิสลามสันติชนได้กำหนดรูปแบบ วิธีการ เกณฑ์การตัดสินในการประเมินผลการเรียนและการตัดสินผลการเรียน

           หลักการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรู้และพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอิสลามสันติชนรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้ผลการประเมินถูกต้องตามสภาพความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ได้ต้องมีการจัดการเป็นระบบ และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้ โรงเรียนอิสลามสันติชนจึงกำหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนดังนี้
          1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
          2. การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร
          3. การประเมินผลการเรียน ต้องประกอบด้วยการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
          4. การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ต้องดำเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดธรรมชาติของวิชาและระดับช่วงชั้นของผู้เรียน
          5. ให้มีการประเมินความสามารถของผู้เรียน ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในแต่ละช่วงชั้น ใช้การอ่าน คิดวิเคราะห์ รายปีหรือรายภาค ให้มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ รายปีหรือรายภาคของแต่ละช่วงชั้น
          6. ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้น ในการประเมินคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์  ให้มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปีหรือรายภาคของแต่ละช่วงชั้น
          7. ให้มีการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปีหรือรายภาคในแต่ละช่วงชั้น
          8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลของการประเมินผลการเรียนได้
          9. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่างๆ

 

  [แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.