ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำโรงเรียนดู Clip อื่นๆของโรงเรียน -->
 

 

เครือข่ายสันติชน
www.ict-sis.com
www.iamsantichon.com
facebook.com/Santichon

หน้าแรก > การจัดการเรียนการสอน > วิธีการจัดการเรียนการสอน

วิธีการจัดการเรียนการสอน

 

โรงเรียนอิสลามสันติชนจัดการการเรียนการสอนดังนี้


            1.     ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
            2.  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนจะได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถเก่งได้หลายๆด้าน โดยมีผู้สอนทำหน้าที่จัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อและแหล่งเรียนรู้ และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
           3. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทางสติ ปัญญา อารมณ์ สังคม ความพร้อมของร่างกายและจิตใจ และทักษะต่างๆ
           4. ผู้สอนกับผู้เรียนวางแนวทางการเรียนร่วมกัน ผู้สอนลดการถ่ายทอดเนื้อหา ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและต้องสัมพันธ์กับชีวิตจริง
           5. จัดการเรียนการสอนโดยการจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินจุดดีจุดด้อยและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
           6. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นการจัดทำการเรียนรู้แบบโครงงานมากขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจ รู้จักตนเอง ผู้สอนจะเป็นผู้ชี้นำ เป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผู้สอนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปสร้างสรรค์ความรู้ของตน
          7. ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

 

 

 

 

  [แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.