ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำโรงเรียนดู Clip อื่นๆของโรงเรียน -->
 

 

เครือข่ายสันติชน
www.ict-sis.com
www.iamsantichon.com
facebook.com/Santichon

หน้าแรก > การจัดการเรียนการสอน > การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

         โรงเรียนอิสลามสันติชนจัดส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ผู้สอนและผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญได้ทุกเวลาทุกสถานที่ เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ ห้องสมุด งานโสตทัศนศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ในโรงเรียนมีดังนี้

      
  1. ห้องสมุด  
            ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในโรงเรียน เพราะเป็นสถานที่ที่รวมทรัพยากรสารสนเทศศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนและการจัดการ ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนาห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนดังนี้
            1) จัดห้องสมุดกลาง ห้องสมุดครู-อาจารย์ ห้องสมุดผู้บริหาร และห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            2) จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม สะอาดเป็นระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน จัดมุมหนังสือตามสถานที่ต่างๆ ไว้บริการ
            3) ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
            4) จัดทำบรรณานุกรม บรรณนิทัศน์ แนะนำหนังสือ และสื่อต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นคว้าปรับปรุงและพัฒนาให้บริการเพื่อการเรียนการสอน
            5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนการสอน
            6) ให้บริการยืม-คืนหนังสืออย่างรวดเร็วโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

       2. ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
           เป็นแหล่งผลิตและให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของผู้เรียนผู้สอนในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อคาสเซทเทป สื่อวีดิทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต สื่อดาวเทียม และเครื่องฉายเพาเวอร์พอยท์
           งานโสตทัศนศึกษา บริหารงานโดยคณะกรรมการงานโสตทัศนศึกษา และมีคณะกรรมการประเมินสื่อการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ ได้ดำเนินงานสนับสนุนการใช้สื่อและการผลิตสื่อดังนี้
                1) บันทึกภาพนิ่ง บันทึกวีดิทัศน์
                2) บริการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาเพื่อการเรียนการสอน การประชุม อบรม สัมมนา
                3) มีศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อสนับสนุนการใช้สื่อโทรทัศน์และสื่อดาวเทียม

     3. ดำเนินการด้านสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ดังนี้
               1) การให้ความรู้โดยป้ายนิเทศเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์และการผลิตสื่อ
               2) จัดอบรมตัวแทนนักเรียนจากทุกห้องเรียนเพื่อเป็นผู้ช่วยครูด้านโสตทัศนศึกษา
               3) จัดอบรมการเขียนบทโทรทัศน์ในการผลิตสื่อให้กับอาจารย์
               4) จัดอบรมการใช้โสตทัศนูปกรณ์แก่อาจารย์
               5)  ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับนักการภารโรงของโรงเรียน เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               6) ดำเนินการจัดหาและผลิตสื่อประเภทต่างๆอย่างหลากหลาย รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำสารสนเทศด้านสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นในเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการเลือกใช้ของผู้สอนและผู้เรียน
              7) จัดให้มีการประเมินสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ได้สื่อที่มีคุณภาพ

     4. งานกิจกรรมนักเรียน
           จัดให้มีชุมนุมถ่ายภาพ กิจกรรมวิทยุรอบรั้วโรงเรียน และกิจกรรมวีดิโอสมัครเล่น


 

  [แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.