ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำโรงเรียนดู Clip อื่นๆของโรงเรียน -->
 

 

เครือข่ายสันติชน
www.ict-sis.com
www.iamsantichon.com
facebook.com/Santichon

หน้าแรก > ข้อมูลโรงเรียน > บันทึก MOU กับ 2 มหาวิทยาลัย

                                                            

บันทึกข้อตกลง

โครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรระหว่างนักศึกษามุสลิมและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ศูนย์หัวหิน)

 

            บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับโรงเรียนอิสลามสันติชน เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดย นายประเสริฐ มัสซารี ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โรงเรียนในโครงการ” อีกฝ่ายหนึ่ง

            โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงไว้ดังนี้

            ข้อ 1  บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในโครงการ ในอันที่จะผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจการบิน ของศูนย์หัวหิน ให้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านสายการบินของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะใช้ผู้มีความรู้ด้านภาษาอาหรับ

            ข้อ 2  ขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย
            2.1 โรงเรียนในโครงการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการความร่วมมือ ปีการศึกษาละ 40 คนโดยประมาณ ซึ่งนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในโครงการรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                        เพศชาย  มีส่วนสูงตั้งแต่  170 เซนติเมตร

                        เพศหญิง มีส่วนสูงตั้งแต่  160 เซนติเมตร

มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตามเกณฑ์ที่โรงเรียนในโครงการกำหนดและผ่านการประเมินความรู้ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ และมีบุคลิกภาพดี

            2.2 โรงเรียนในโครงการดำเนินการจัดส่งบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการสอนภาษาอาหรับได้เป็นอย่างดีไปสอนภาษาอาหรับให้กับนักศึกษาในโครงการของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจภาษาอาหรับได้

            2.3 มหาวิทยาลัยดำเนินการรับนักศึกษาและบุคลากรที่โรงเรียนในโครงการจัดหาได้ตามข้อ 2.1 และ 2.2 โดยจัดหาที่พักที่เหมาะสมและค่าตอบแทนในการสอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับบุคลากรตามข้อ 2.2 ทั้งนี้ค่าตอบแทนการสอนจะกำหนดตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการเช่นกัน

            2.4 มหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาและบุคลากรที่เป็นมุสลิมแต่งกายตามหลักการของศาสนาอิสลาม รวมถึงจัดหาสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจ ร้านอาหารฮาลาล ให้กับบุคคลที่กล่าวถึงนั้นด้วย

            ข้อ 3  บันทึกข้อตกลงนี้มีผลเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ลงนามแล้วโดยกำหนดให้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป และจะมีผลต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้กำหนดให้ฝ่ายแจ้งยกเลิกทำหนังสือบอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียนปกติ

            บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้เป็นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ และห้ามมิให้ทำการยกเลิกระหว่างที่การเรียนการสอนยังไม่จบหลักสูตรดังกล่าว

(ลงชื่อ)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์  รองอธิการบดีฝ่ายศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

            (ลงชื่อ)   นายประเสริฐ มัสซารี   ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน โรงเรียนในโครงการ

            (ลงชื่อ)   ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ  ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  พยาน

(ลงชื่อ)   นายมนัส บุญชม  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอิสลามสันติชน  พยาน


 

                                               

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN

SELANGOR INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY COLLEGE (SIIUC)

MALAYSIA AND

SANTICHON ISLAMIC SCHOOL (SIS) THAILAND

 

Recognizing the mutual interest and benefit that may be derived from fostering greater cooperation towards Islamic Education, The Selangor International Islamic University College (SIIUC) Malaysia and The Santichon Islamic School (SIS) Thailand, (hereinafter referred to as the “party(ies)” have reached an understanding and this Memorandum of Understanding records the understanding between the parties on the activities set forth in this Memorandum of Understanding.  This Memorandum of Understanding shall be followed by Exchanges of Notes between both parties.

 

1.  SCOPE

Both Parties shall, within their competence, encourage and promote cooperation in the

following activities:

1.1  Student exchange programs through admission of qualified student into each other college.

1.2  Joint intellectual discourse through conferences, workshop and meetings,

1.3  Exchange of scholars program and

1.4  Exchange of information, research and library materials.

 

2.  OBJECTIVES

The principal objectives of this Memorandum of Understanding are to:

            2.1  Mutually commit both parties to assist student from SIS to persue their studies in SIIUC.

2.2  Co-operate in the desire to assist and prepare student of SIS to be admitted into SIIUC to enable them to persue the various disciplines offered by SIIUC.

2.3  Initiate forum in which scholars, professionals and public administrators can discuss and analyze issues relevant to the activities of both parties.

2.4  Assist each other in developing students from both colleges to be a role model students capable of meeting future challenges and efficiency in administration and active in sport and social work.

2.5  Encourage cooperation in any other ways deemed appropriate by both perties.

 

3.  IMPLEMENTATION

Both parties agree that, in implementing activities under this Memorandum of

Understanding, the following would be taken into consideration;

3.1  That the activities shall be implemented in accordance with the prevailing laws and regulation in the country in which activities are being undertaken, in addition to any other conditions that bind the parties involved;

3.2  That the form, costs and timing for such activities shall be agree upon by negotiation between both parties;

3.3  That both parties shall have access to, the academic reports of candidates in the exchange programs and those to be admitted for the studies.

3.4  That both parties shall endeavor to facilitate all formalities within the framework of this Memorandum of Understanding and shall maintain close contacts to resolve issues.

 

4.  RESPONSIBILITIES

The parties to this Memorandum of Understanding undertake to teat as confidential all

restricted information relating to the activities of the other party.  Any disclosure may only be made with the prior written consent of the other party.   This obligation will continue beyond the term of this Memorandum of Understanding.

 

5.  REVIEW MEETINGS

            Both parties agree to review the progress of programs under this Memorandum of Understanding.  Meetings will be convened as required and as mutually agreed upon.  The time, venue and financial implication shall be agreed between the parties.

 

6.   VALIDITY

6.1 This Memorandum of Understanding will come into effect upon sign of the Memorandum of Understanding by both parties;

6.2  This Memorandum of Understanding will be valid until mutually

terminated; and

6.3  Either party may at any time withdraw from this Memorandum of  Understanding  after giving the other party at least three months notice in writing without assigning any reason thereto.

The foregoing record represents the understanding reached between The Selangor International Islamic University College (SIIUC), Malaysia and Santichon Islamic School (SIS), Thailand upon the matters referred to therein.

 

Signed on:

(Mohd. Shah Abdullah)                             (Prasert Mussari)

Signature                                               Signature

Selangor International Islamic                    Santichon Islamic

University College (SIIUC)                         School (SIS)

 

  [แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.