ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำโรงเรียนดู Clip อื่นๆของโรงเรียน -->
 

 

เครือข่ายสันติชน
www.ict-sis.com
www.iamsantichon.com
facebook.com/Santichon

หน้าแรก > ข้อมูลโรงเรียน > ผลการประเมินคุณภาพจาก สมศ.

 ผลประเมินคุณภาพจาก สมศ.

 


สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

          ได้มอบให้บริษัทเอมพันธ์ประเมินคุณภาพสถานศึกษาจำกัด ประกอบด้วย ดร.กรแก้ว อัจนวัจน์ นางวาริณ เริงไว และนายรณชัย อารียะ มาประเมินคุณภาพโรงเรียนอิสลามสันติชน เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2548 โดยคณะผู้ประเมินได้สรุปผลการประเมินคุณภาพนอก 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน จึงนำผลการประเมินบางตอนจาก “รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  สรุปได้ดังนี้

 

มาตรฐานที่

ตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

 

ด้านผู้บริหาร

 

 

 

13

สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างมีระบบครบวงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

 

 

X

14

สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

 

 

X

18

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

X

 

20

ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

 

 

X

25

สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

X

 

 

ด้านครู

 

 

 

22

ครูมีความสามารถในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

X

 

24

ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและครูเพียงพอ

 

 

X

 

ด้านผู้เรียน

 

 

 

1

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

 

X

4

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

 

X

 

5

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

X

 

 

6

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

X

9

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

 

X

10

ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ และสุขภาพจิตที่ดี

 

 

X

12

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

 

X

 

สรุป    

       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาที่ผู้ประเมินภายนอกให้จัดไว้ 3 ระดับคือ ระดับคุณภาพดีได้ 8 มาตรฐาน อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ได้ 5 มาตรฐาน และอยู่ในระดับคุณภาพปรับปรุงได้ 1 มาตรฐาน สำหรับระดับคุณภาพดี 8 มาตรฐาน มีดังนี้

 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  จากการศึกษาเอกสาร ธรรมนูญโรงเรียน ปรัชญา วิสัยทัศน์ คำขวัญ ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ คณะกรรมการฝ่ายปกครอง การจัดโครงสร้างการบริหารงาน รายงานการประชุม คำบรรยาย การรายงาน โครงการและกิจกรรม ระเบียบข้อบังคับ สัมภาษณ์ผู้รับใบอนุญาต ครูใหญ่ คณะครู คณะกรรมการอำนวยการบริหารสถานศึกษา สังเกตสภาพแวดล้อมทางสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องเรียน ห้องจัดกิจกรรม

พบว่า สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานปี 2547 โดยมีผู้อำนวยการ ผู้รับใบอนุญาต มีคณะกรรมการอำนวยการ สมาคมผู้ปกครองและครูฯเป็นฝ่ายสนับสนุน ผู้อำนวยการ (นายมนัส บุญชม) ได้แบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายธุรการ และฝ่ายอาคารสถานที่และชุมชน มีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร มีคำสั่งมอบหมายงาน มีผู้รับผิดชอบ มีระเบียบในคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองแจกทุกคน ในวารสารกล่าวถึง ประวัติมูลนิธิสันติชน ประวัติโรงเรียน ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เกณฑ์มาตรฐานการจบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับและการปฏิบัติงานนักเรียน การจัดกิจกรรมผู้เรียนแนะแนว ระบบส่งเสริมสนับสนุน บทบาทหน้าของผู้ปกครอง งานบริการ ระเบียบของโรงเรียน ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครอง สถานศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ความสำเร็จ แผนปฏิบัติการประจำปี สถานศึกษาได้แต่งตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชนตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ..2525 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) ..2532 มีองค์ประกอบด้วยบุคคลตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด กรรมการอำนวยการโรงเรียนมีกำหนดอายุใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2546 มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ สถานศึกษามีรายการตรวจสอบภายในและเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชนและมูลนิธิอย่างสม่ำเสมอ

           สรุป   ผลการประเมินมาตรฐานที่ 13 มีคุณภาพระดับ  ดี

            มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา จากการศึกษาเอกสาร คำสั่งแต่งตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียน คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ภาพถ่ายกิจกรรม วารสารอิสลามสันติชน โครงการ กิจกรรม สัมภาษณ์คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ผู้รับใบอนุญาต ครูใหญ่ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สังเกตกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน และการร่วมมือของสถานศึกษา

พบว่า สถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชนประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนครู ไม่มีศิษย์เก่าเนื่องจากยังไม่มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน โรงเรียนเกิดจากมูลนิธิสันติชนซึ่งมีรายการวิทยุเพื่อสันติชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การเผยแผ่อิสลาม สอนศาสนาควบคู่สามัญ ชั้น .1-6 และในปี 2544 ได้จดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลอิสลามสันติชน มูลนิธิสันติชนมีโครงการสอนการอ่านกุรอานในตอนเย็นและในวันเสาร์ มูลนิธิสันติชนมีกองทุนซะกาต กองทุนเด็กกำพร้าอนาถา สันติชนโพลีคลินิค หน่วยบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือมุสลิมผู้พิการและด้อยโอกาส หอพักสันติชน หน่วยบริการฮัจย์ มัสยิดสันติชน กลุ่มมุสลีมะห์ กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับบริจาคที่ดิน ได้รับบริจาคค่าก่อสร้างจากชุมชนมุสลิม ได้รับเงินบริจาคจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา ประเทศซาอุดิอารเบีย ประมาณ 7.4 ล้านบาทเมื่อ ..2545 ชุมชนมุสลิมรวม 164 ราย ให้โรงเรียนยืมเงินก่อสร้างโรงเรียนรวม 19 ล้านบาท 
          สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานที่
14 มีคุณภาพระดับ   ดี
 

            มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการ  จากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง วารสารอิสลามสันติชน คำสั่งแต่งตั้ง ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ สัมภาษณ์คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังเกตความร่วมมือและการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

พบว่า นายประเสริฐ มัสซารี ประธานมูลนิธิสันติชน เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชน โรงเรียนได้รับใบอนุญาตจัดตั้งปี 2541 เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะห์) นายประเสริฐ มัสซารี เป็นหัวหน้าคณะผู้จัดทำรายการวิทยุเพื่อสันติชนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2524 เริ่มจัดทำรายการวิทยุรอมฏอน ออกอากาศทั้งตอนเย็นและตอนกลางคืนทุกวันตลอดเดือนรอมฏอน ปี 2527 จัดตั้งสถาบันสันติชน เปิดสอนอิสลามให้กับผู้ใหญ่ทุกวันอาทิตย์ ปี 2525 มีคณะกรรมการก่อตั้งตั้งมูลนิธิสันติชน นายประเสริฐ มัสซารี เป็นรองประธาน เมื่อได้รับอนุญาตจดทะเบียนคณะกรรมการบริหาร มีนายประเสริฐ มัสซารี เป็นประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบรรณาธิการหาร และหนังสือ Who’s Who Thailand Executives ให้เป็นผู้บริหารดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในงานอาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ชุมชนได้บริจาคเพื่อก่อสร้างโรงเรียน 14 ล้านบาท และมีประชาชนจำนวน 164 ราย ให้ยืม 19 ล้านบาท โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้บริหารได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อิสลามศึกษา เป็นอนุกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาของกรมวิชาการ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำสาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสหอาชีวรุ่งเรือง กรุงเทพฯ เป็นอาจารย์สอนวิชา Advertising Media Management ในมหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนกรมสามัญหลายแห่ง เป็นประธานสมาพันธ์วิทยุชุมชนมุสลิม 6 สถานี 

สรุป   ผลการประเมินมาตรฐานที่ 20 มีคุณภาพระดับ   ดี

มาตรฐานด้านครู

มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  จากทำเนียบบุคลากรครู ข้อมูลครูผู้สอน สถิติจำนวนครูในโรงเรียน สมุดลงเวลาทำการ คุณวุฒิครูในแฟ้มสะสมงานของครู ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน แบบรายงานประจำเดือนของโรงเรียนที่รายงานส่งเขตพื้นที่การศึกษา จากการสัมภาษณ์ครูใหญ่ ครูธุรการ ครูวิชาการ ครูประจำชั้น ตารางสอน การจัดชั้นเรียน ตารางสอนรวม ตารางสอนส่วนตัวของครูแต่ละรายวิชา 

พบว่า ครูมีคุณวุฒิจบปริญญาตรี มีครูจบปริญญาโท 2 คน และครูกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท วิชาหลักสูตรการสอน ครูได้เข้ารับการอบรมในวิชาที่สอน จากร่องรอยหลักฐานมีการเชิญวิทยากรเข้ามาอบรมในโรงเรียน มีกลุ่มโรงเรียนมาใช้สถานทีที่โรงเรียนจัดการอบรม ส่งครูไปอบรมที่ประเทศมาเลเซีย ครูไปอบรมในด้านวิชาการวิชาสามัญ มีครูที่จบด้านศาสนาจากประเทศอียิปต์มาเป็นผู้บริหารทางด้านวิชาการ เป็นครูใหญ่ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง มีครูสอนเพียงพอตามเกณฑ์อัตรากำลังครูเกณฑ์ กค. และยังมีครูและเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 14 คน ครูสอนตรงตามวิชาเอกเป็นส่วนมาก โรงเรียนนี้เวลาจะรับสมัครครูเข้ามาทำการสอนจะเป็นครูที่จบวิชาเอกของวิชาสามัญ 
           สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานที่
24 มีระดับคุณภาพ   ดี

มาตรฐานระดับด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  จากการศึกษาเอกสารรายการประเมินตนเองของโรงเรียน เอกสารของโรงเรียน สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดกิจกรรมการสอน กิจกรรมผู้เรียน และสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการโรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง พบว่า โรงเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านวินัย ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความเกรงใจผู้อื่น เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนาอิสลาม โดยกำหนดเป็นคำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ธรรมนูญโรงเรียน แผนปฏิบัติการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมีความศรัทธาในศาสนาอิสลาม

            โรงเรียนจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียน จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและมีโครงการเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมกีฬาสี ปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา และละหมาดประจำ ถือศีลอดครบถ้วน เข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนทุกคนเปิดบัญชีออมทรัพย์กับสหกรณ์อิสลามสันติชนจำกัด เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรในโรงเรียน ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์เมื่อเลิกใช้ นำของเหลือมาใช้ประโยชน์ใหม่ รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ จัดตั้งโครงการอาหารกลางวันเพื่อช่วยเด็กยากจน ในเดือนรอมฏอนผู้เรียนทุกคนจะถือศีลอดและนำเงินหยอดกระปุกทุกวัน เมื่อสิ้นเดือนรอมฏอนจะนำกระปุกมาเปิดเพื่อนำเงินทั้งหมดไปฝากเข้ากองทุนอาหารกลางวันช่วยเหลือนักเรียนยากจน พบสิ่งไม่ใช่ของตนจะนำมาคืน มีวินัยและฝึกกติกาในการเล่นกีฬา ยอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด ไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ ไม่ใช้กลโกง มีการบันทึกความซื่อสัตย์ เมื่อเก็บของได้จะนำมาส่งที่ครูเพื่อให้ประกาศหาเจ้าของทุกครั้ง

            จากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์และสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า โรงเรียนมีความตระหนักและความพยายามทำให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มาโรงเรียนทันเวลา ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา สนใจกิจกรรมการเรียนการสอน รับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย แต่งกายเรียบร้อย นักเรียนหญิงคลุมศีรษะทุกคน นักเรียนชายนุ่งกางเกงขายาวตามหลักการของศาสนาอิสลาม เดินผ่านครูและผู้ใหญ่กล่าวสลามและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร ผู้เรียนมีความประหยัด ใช้ทรัพย์สินของโรงเรียนอย่างประหยัด ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์เมื่อเลิกใช้ มีสมุดออมทรัพย์กับสหกรณ์อิสลามสันติชนจำกัดทุกคน ร่วมหยอดกระปุกช่วยเหลือนักเรียนยากจนและนำของเหลือใช้มาใช้ใหม่ มีความเกรงใจผู้อื่น เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม ร่วมกันบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ มีความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมละหมาดที่มัสยิดสันติชนและห้องละหมาดชั้น 7 ของอาคารเรียน พบสิ่งของที่มิใช่ของตนเองจะนำมาคืนเพื่อหาเจ้าของและเมื่อเกิดความผิดพลาดจะกล้ายอมรับ

            ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในระดับดี ร้อยละ 83.33 ผู้เรียนมีความประหยัดในระดับดี ร้อยละ 83.33 ผู้เรียนมีความเกรงใจผู้อื่น เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวมในระดับดี ร้อยละ 80.00 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับดี ร้อยละ 86.66 ผลการประเมินในระดับดีทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ 

สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 มีคุณภาพระดับ   ดี

            มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  จากการศึกษาเอกสารของโรงเรียน สังเกตการเรียนการสอนของครู การร่วมกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนและสัมภาษณ์ครู ผู้เรียน พบว่า โรงเรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดไว้ในคำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ธรรมนูญโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน โครงสร้างการบริหารงานและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

            โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน และบูรณาการสอนในสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ โครงการค้นคว้าทางอินเทอร์เนต เข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์รอบด้านที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมในโรงเรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ไปศูนย์วิทยาศาสตร์ และกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา เข้าประชุมสัมมนาสภายุวโลกที่ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการรักการอ่าน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ตอบปัญหาชิงรางวัล สำรวจหนังสือที่ผู้เรียนสนใจเพื่อซื้อเข้าห้องสมุด สมัครเป็นสมาชิกชมรมห้องสมุด มีการจดบันทึกการอ่านและเข้าร่วมโครงการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยรามคำแหง หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจากบุคคลภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง นำกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทำเป็นรายงาน นำเสนอทางรายการวิทยุรอบรั้วโรงเรียน ออกอากาศทุกวัน เวลา 12.30-13.30 . เป็นประจำ และจัดแสดงนิทรรศการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

            จากการศึกษาเอกสาร สังเกต และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด  พบว่า โรงเรียนมีความตระหนักและความพยายามทำให้เกิดผลถึงผู้เรียน เป็นผู้มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้และเรียนรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผล เรียนรู้จากห้องสมุด ค้นคว้าและทดลองในห้องวิทยาศาสตร์ หาข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เนต จัดทำรายการวิทยุจากห้องส่งในโรงเรียน ค้นคว้าจากศูนย์หนังสือและหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เรียนรักการอ่านและสามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและสื่อต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง อ่านหนังสือทั้งในและนอกหลักสูตรเป็นประจำ ตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้จักศรัทธาของตนเอง บอกข้อเด่นและข้อบกพร่องของตนเองได้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมต่างๆของโรงเรียน จัดทำรายการวิทยุรอบรั้วโรงเรียน

ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้และเรียนรู้จากแหล่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผลในระดับดี ร้อยละ 78.75 ผู้เรียนรักการอ่านและสามารถค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องในระดับดี ร้อยละ 75.00 ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในระดับดี ร้อยละ 80.00 ผลประเมินผู้เรียนอยู่ในระดับดีทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ 

          สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 มีคุณภาพระดับ   ดี


 

            มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  จากการศึกษาเอกสารการรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน เอกสารของโรงเรียน สังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมผู้เรียน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน พบว่า โรงเรียนมีนโยบายที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตที่สอดคล้องเป็นจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเป็นคำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ธรรมนูญโรงเรียน เป้าหมายทางการศึกษา จุดเน้นในการพัฒนา ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างการบริหารงาน และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

            โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกฝนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดเป็นชมรมต่างๆ ได้แก่ ชมรมกีฬา ชมรมรักการอ่าน ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมนักสำรวจ ชมรมนักประดิษฐ์ ชมรมวิทยาศาสตร์ ชมรมกอรี ชมรมเตรียมเอนทรานซ์ ชมรมแม่ครัวตัวน้อย ชมรมศิลปะ ชมรมประดิษฐ์วิทยาสตร์ และกิจกรรมประลองสมองเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ กิจกรรมทักษะอาชีพ ฝึกปฏิบัติจริง ออกฝึกงานจริงกับบริษัทห้างร้านในวันหยุด เขียนบทละคร กำกับการแสดง เป็นผู้แสดงทั้งละครภาษาไทย ละครภาษาอังกฤษ และละครภาษาอาหรับ ร่วมกันประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬาสี ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และร่วมกันจัดทำหนังสือรุ่นเมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนร่วมกันผลิตของใช้และจัดจำหน่ายในงานประจำปีของโรงเรียน มีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อและแนวทางอาชีพ จัดให้มีการออกฝึกงานจริง เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการมุ่งสู่อาชีพที่สุจริตในอนาคต

            จากการตรวจสอบเอกสาร สังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ์ สอบถามจากครู ผู้เรียน และบุคลากร พบว่า โรงเรียนมีความตระหนัก ความพยายาม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถทำงานตามลำดับชั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพ ทำงานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ถูกต้องและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมได้ ได้แก่ คณะกรรมการสภานักเรียน การแบ่งงานของประธานสีต่างๆ กิจกรรมชมรมแต่ละชมรม การจัดรายการวิทยุรอบรั้วโรงเรียน ซึ่งทำเป็นทีม รู้จักรับผิดชอบงานขจัดความขัดแย้งและชื่นชมหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงานกลุ่มได้ ผู้เรียนรักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ขยันอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน อธิบายขั้นตอนการทำงานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่อง รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน การทำงานกลุ่มกิจกรรมคหกรรมของนักเรียน การประดิษฐ์กระถางต้นไม้ การจัดทำรายการวิทยุและการออกไปฝึกงานตามบริษัทห้างร้านในวันหยุดต่างๆ

            ผู้เรียนสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน และผลงานมีประสิทธิภาพในระดับดี ร้อยละ 77.50 ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นทีมได้ในระดับดี ร้อยละ 83.33 ผู้เรียนที่รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตในระดับดี ร้อยละ 75.00 ผลการประเมินผู้เรียนอยู่ในระดับดีทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ 

สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 9 มีคุณภาพระดับ   ดี

            มาตรฐานที่ 10  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  จากการศึกษาเอกสาร สังเกตการเรียนการสอนของครู สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียน พบว่า โรงเรียนเห็นความสำคัญที่จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี กำหนดเป็นนโยบายหลักและแผนงานกิจการนักเรียน คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และธรรมนูญโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน โครงสร้างการบริหารงานและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

            โรงเรียนมีแผนงานกิจการนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีเจ้าหน้าที่พยาบาลและครูสุขศึกษาคอยชี้แนะและดูแลอย่างใกล้ชิด มีกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทดสอบวิ่ง ลุก นั่ง วิ่งเก็บของ และงอตัวข้างหน้าเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และหลังเลิกเรียน นักเรียน ครู และชุมชนจะเล่นฟุตบอลร่วมกัน นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส ทำความเคารพครู กล่าวสลาม กล่าวสวัสดีกับเพื่อน ครู และผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี กิจกรรมการป้องกันอุบัติภัยตนเองและผู้อื่น การดูแลการจราจรให้กับนักเรียนข้ามถนนทั้งตอนเช้าและตอนเย็น โครงการรณรงค์ป้องกันการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติด มีกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เช่น กีฬา ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดและร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม To be number one ในงานต่อต้านยาเสพติดที่สนามกีฬากองทัพบก ได้รับโล่จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด

            การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของโรงเรียน สังเกตกิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมผู้เรียน สัมภาษณ์ สอบถามผู้บริหาร ครู และผู้เรียน พบว่า โรงเรียนมีความตระหนัก ความพยายามเพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์จะมีอ้วนผอมและเตี้ย ผู้เรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ผู้เรียนได้รับการตรวจร่างกายเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยิน และทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยอันดี เป็นที่รักของครู ผู้พบเห็น และเพื่อนๆ ผู้เรียน รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติภัย รู้จักเลือกร้านรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ออกกำลังกายเสมอ รู้จักป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ ละหมาด 5 เวลา ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา ไม่เสพสิ่งเสพติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา เป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติดโดยได้รับโล่จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

            ผู้เรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในระดับดี ร้อยละ 82.50 ผู้เรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ในระดับดี ร้อยละ 87.50 ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนต่อครูและผู้อื่นในระดับดี ร้อยละ 87.50 ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดอุบัติภัยในระดับดี ร้อยละ 83.75 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา ไม่เสพสิ่งเสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมาในระดับดี ร้อยละ 92.00 

สรุป  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 10 มีคุณภาพระดับ   ดี

            สำหรับมาตรฐานพอใช้ มีมาตรฐานที่ 4, 12, 18, 22, 25 และมาตรฐานปรับปรุง มีมาตรฐานที่ 5 ตามตารางข้างต้น โรงเรียนจะต้องพัฒนาให้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

  [แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.