ผลสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2565

**************************************

 

               ตามที่โรงเรียนอิสลามสันติชน ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  รอบแรก  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้ผลคะแนนการสอบเป็นเกณฑ์ บัดนี้ผลการสอบได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

               ให้นักเรียนที่มีรายชื่อทุกคนตามบัญชีท้ายประกาศ ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นค่ายืนยันสิทธิ์จำนวน 6,460 บาท ได้ที่ห้องการเงินภายในกำหนด ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด ชื่อบัญชี โรงเรียนอิสลามสันติชน เลขบัญชี 189-1-29519-5 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อม ชื่อ-นามสกุล นักเรียนทาง Line Official : @santichon หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ เนื่องจากโรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จำนวนจำกัด

           

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.  2564

         

(นายพงศ์ศักดิ์  วงษ์สันต์)

ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก