SAR รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับร่าง

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2563

โรงเรียน อิสลามสันติชน
รหัสโรงเรียน 1110100947
398 หมู่ที่ – ถนน ลาดพร้าว ตําบล/แขวง พลับพลา เขต/อําเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 02-539-4693-5 โทรสาร 02-539-4696