ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 

ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

**************************************

 ตามที่โรงเรียนอิสลามสันติชน ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  รอบที่ 2  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 โดยใช้ผลคะแนนการสอบเป็นเกณฑ์ บัดนี้ผลการสอบได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 

นักเรียนที่มีรายชื่อทุกคนตามบัญชีท้ายประกาศ จะต้องทำการชำระเงินเพื่อเป็นค่ายืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 6,460 บาท ก่อนวันศุกร์ที่ กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่ห้องการเงิน ทุกวันทำการ (จ.-ศ.) ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขบัญชี 189-1-29519-5 แล้วส่งหลักฐานทาง Line:@Santichon (พร้อมระบุชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวสอบ) หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ เนื่องจากโรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จำนวนจำกัด

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม  พ.ศ.  2564
(นายพงศ์ศักดิ์  วงษ์สันต์)
ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก