เปิดบริการสั่งซื้อหนังสือ – เสื้อผ้าทุกระดับชั้น รับเอกสารมอบตัวนักเรียนใหม่และรับนมโรงเรียนระดับประถม

ประกาศ โรงเรียนอิสลามสันติชน

เรื่อง เปิดบริการสั่งซื้อหนังสือ – เสื้อผ้าทุกระดับชั้น
 รับเอกสารมอบตัวนักเรียนใหม่และรับนมโรงเรียนระดับประถม

 

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 

           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19  โรงเรียนอิสลามสันติชนได้เปิดให้บริการสั่งซื้อหนังสือ – เสื้อผ้า รับเอกสารมอบตัวนักเรียนใหม่และรับนมโรงเรียน(ระดับประถม) เพื่อให้ทันการเปิดเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและไม่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  โดยแบ่งช่วงเวลาในการให้บริการแต่ละระดับชั้นและแยกจุดให้บริการเพื่อลดความแออัด กำหนดขั้นตอนการเข้ารับบริการ จุดให้บริการและแผนผังการให้บริการตลอดจนค่าใช้จ่ายแต่ละระดับเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้ 

 

  1. ช่วงเวลาในการให้บริการแต่ละระดับ 

 2.ขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

  1. ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องผ่านการคัดกรองวัดอุณหภูมิและติดสติกเกอร์ทุกคน 
  2. ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาในบริเวณโรงเรียน
  3. ใช้เจลล้างมือก่อนเข้ารับบริการ
  4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดตัวบุคคลและสัมผัสกับจุดสัมผัสอื่นๆโดยไม่จำเป็น
  5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการรับบริการในแผนกต่างๆ

3.จุดให้บริการและแผนผังการให้บริการ

3.1. จุดคัดกรองและลงทะเบียนทุกคนที่มาติดต่อ  จุดลงทะเบียนคัดกรองชั้น 1 อาคารมัธยมต้น

3.2. ชำระเงินค่าหนังสือ-เสื้อผ้าทุกระดับชั้น   ชั้น 1 อาคารมัธยมต้น

3.3. รับหนังสือเรียน

อนุบาล1-3 รับที่ห้องอนุบาล 1 อาคารประถม
ป.1-6 รับที่ห้องประชุมมูลนิธิชั้น 1  อาคารประถม
ม.1-3 รับที่ห้องสมุดชั้น 1 อาคารมัธยมต้น
ม.4-6 รับที่ ชั้น 5 ห้อง 506 อาคารมัธยมปลาย

3.4. รับเสื้อผ้า

อนุบาล-ประถม ห้อง 502  อาคารมัธยมต้น
นักเรียนหญิงมัธยมทั้งหมด ห้อง 503 อาคารมัธยมต้น
นักเรียนชายมัธยมทั้งหมด ห้อง 504 อาคารมัธยมต้น

3.5. ส่งเอกสารมอบตัว

อนุบาล-ประถม ห้องประชุมมูลนิธิชั้น 1 อาคารประถม
ม.1 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมัธยมต้น
ม.4 ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารมัธยมปลาย

 

  1. แผนผังการให้บริการ

  1. ค่าใช้จ่ายในแต่ละระดับชั้น (ค่าเทอม-ค่าหนังสือ)

หมายเหตุ   ราคาชุดนักเรียนขึ้นอยู่แบบฟอร์มชุดนักเรียนแต่ละระดับและขนาดของชุดนักเรียน   

 

จึงประกาศให้ทราบและขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนแต่ละระดับชั้นมารับบริการตามช่วงเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด  และปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2563 

      นายมนัส บุญชม

       (ผู้อำนวยการ)