ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 สายวิทย์-คณิต

ม.4

งานวัดและประเมินผล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทำการจัดห้องเรียน ตามเกณฑ์การจัดห้องเรียนสายวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากในปีนี้ ไม่มีการสอบจัดห้องเรียน งานวัดผลฯมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดห้องเรียนเป็นดังนี้

1. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ต้น (GPA) คิดเป็น 70 %
2. ผลสอบโอเน็ต รวม 4 วิชา (คะเน็มเต็ม 1.20 ) คิดเป็น 10 %
3. คะแนนสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์(คะแนนเต็ม100) คิดเป็น 10%
4.คะแนนสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ (คะแนนเต็ม100) คิดเป็น 10 %

รวมคะแนนทั้ง 4 ข้อ เป็น 100% แล้วเรียงลำดับ โดยให้ลำดับที่ 1-45 เข้าห้องเรียน 4/1 และลำดับที่ 46 เป็นต้นไป เข้าห้องเรียน 4/2

ม.

ครูที่ปรึกษา ครูศราวุธ  อับดุลเลาะ และครูวิมล  มะหะหมัด

 

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุลนักเรียน

1

3470

ชานน นนทรีย์

2

3485

เชษฐ์ธิดา ลัคนศิยานนท์

3

3496

วรางคณา ซันศิริ

4

5093

คุณากร งามมานะ

5

5101

ตัสนีม มีสุวรรณ์

6

5121

รอเนีย เขียวแพร

7

5122

สิริรัตน์ นุ่มแปลก

8

5602

ณัฐพงษ์ ศรีสุบิน

9

7406

จัสมีน มะเด็ง

10

7409

ซีรีน สาแม

11

7413

ณิชนันทน์ แก้วสวัสดิ์ลาภ

12

7418

นิยดา บุญประธรรม

13

7431

วรัญญา ขำทอง

14

7438

กัลยา กะแตเซ็ง

15

7442

โซนาเดียร์ จันทร์ขาว

16

7475

โซเฟียร์ จันทร์ขาว

17

7492

ศิรินรัตน์ รวีชุมเพชร

18

7494

อภิญญา เสือสมิง

19

7503

กันติชา ปานเหล็ง

20

7504

กันติชา มีสุวรรณ

21

7505

ขัตติยา รังสิยะวงศ์

22

7509

ณัฐชา หวังงาม

23

7515

นริสา น้อยนงเยาว์

24

7516

นวินดา กาเซ็ม

25

7520

นิสรีน อัลกอซิม

26

7522

ปริณดา ชื่นเกษา

27

7524

เปมิกา มุมณี

28

7528

ฟาร่า มิมมา

29

7531

รุ้งตาณ มูฮำหมัด

30

7533

ศศิกานต์ ดอกเหม

31

7538

อาทิมา ตวนกู

32

7540

อินซาลา ทับทิมใหม่

33

7541

ฮุซซาน่า อาคุณเคล

34

7553

นิอัสมี เจ๊ะเลาะ

35

7635

กฤติน เสนาะโสตร์

36

7648

นวัต รักใคร่

37

7649

นันทภพ อยู่บำรุง

38

7654

พิรภพ ยอดสกุล

39

7656

ฟาดิล อามีน

40

7663

วรัตม์ นาคนาวา

41

7664

วรุตย์ นาคนาวา

42

7666

ศศิวัฒน์ หวังเชย

43

7670

อาซาดี้ อาดำ

44

7672

อานัส มาลาพัด

45

 

นูรีน ปิ่นคล้าย

ม.

ครูที่ปรึกษา ครูวิชุดา  หวังดุล และครูนนนนน  ขำวิลัย

เลขที่

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุลนักเรียน

1

3467

จักริน หวังพิทักษ์

2

3482

อานัส ปุ่นสกุล

3

3486

ญาณิศา ยศเฉลิมวงศ์

4

4580

อาริฟ รื่นพิทักษ์

5

5102

นิสรีน อาโป

6

6182

พีรญา นามสาย

7

6966

วรัญญา ภัทรจินดา

8

7377

วรวีร์ ลาตีฟี

9

7405

เกศรินทร์ แก้ววิลัย

10

7407

จิรัศยา สุขเจริญ

11

7414

ณิรชา เข็มทอง

12

7419

นีซา พลีบัตร

13

7420

ปารมี ศรีสุวรรณ

14

7421

พัชราภา ขำเครือ

15

7424

แพรพลอย บุญมาเลิศ

16

7429

มูฮาฟีเสาะ นิยมเดชา

17

7432

สรินลา พูลทรัพย์

18

7437

กัณชิฏา ภู่เอี่ยม

19

7440

เจสต้า มิดำ

20

7446

ณัฐนิชา น้อยนงเยาว์

21

7450

นัจมีย์ อาบีดีน

22

7460

วีด๊าด มาสะและ

23

7466

อาทิตยา แกสมาน

24

7468

อารียา ตะแปลกาเซ็ม

25

7495

อรัชญา มะหะมาน

26

7500

เอมิกา มิตรสมาน

27

7508

ณัฐชา พิมพิสัย

28

7526

พันธิตรา ซำสุรีย์

29

7604

เจษฎากร บัวเจริญธาราเวช

30

7608

ซากี้ หอมฟุ้ง

31

7623

มะฮ์ดี อาบีดิน

32

7625

วริศ หมัดนุรักษ์

33

7637

จักรินทร์ ริดศิริ

34

7639

ซาบิ๊ก ยูเต๊ะ

35

7641

ณัฐกรณ์ มูฮำหมัด

36

7647

ธีรภัทร สีใส

37

7650

นาวี ลงสุวรรณ์

38

7653

ปาฏิหารย์ ซอเฮง

39

7669

อัฟฟาน หาญเคียว

40

7918

ซาฟิน มุมินทร์

41

7919

สรีรัตน์ เลียงตระกูล

42

8198

ภูธเนศ กุลนิล

43

 

มุขครีม สาเหาะ

44

 

ฟิตเราะห์ ตาเฮ