ตารางออกอากาศ SIS Channel เพื่อเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์

ตารางออกอากาศ

นักเรียนทุกระดับ ทั้ง ป.1 ม.1 และ ม.4 เรียนวันละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 คาบ คาบละ 30 นาที