การมอบตัวนักเรียนอนุบาล 1

การมอบตัวนักเรียน

เอกสารมอบตัวนักเรียนอนุบาล 1

 1. Download ใบมอบตัวนักเรียน   Download ตัวอย่างการเขียนใบมอบตัว
 2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 4. สำเนาบัตรประชาชน ของบิดามารดา
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา- มารดา
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี )
 7. รูปถ่าย


วิธีการเตรียมตัวลูกก่อนไปโรงเรียน?

 1. เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียน
  – เล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการไปโรงเรียนให้ลูกฟังว่าทำไมเด็ก ๆ ถึงต้องไปโรงเรียน
  – กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
  – พูดดคุยกับเด็กเกี่ยวกับโรงเรียนในทางบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็ก
 1. ปลูกฝังเรื่องกิจวัตรประจำวัน
  – ฝึกให้เด็ก “เลิกใส่แพมเพิส”
  – ฝึกให้เด็กสื่อสารบอกความต้องการของตัวเอง
  – ฝึกตักอาหารรับประทานด้วยตัวเองและสอนให้รู้จักการจับช้อน-ส้อม เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลและสร้างความมั่นใจตัวเด็ก
 1. จัดเวลาเข้านอนในวันที่เด็กต้องไปโรงเรียน
  –  นักเรียนไม่ควรนอนดึกเกินเวลา 21.00 น.  เพื่อเป็นการทำให้เด็กติดเป็นนิสัย
  –  ฝึกให้นักเรียนตื่นเช้า
 1. จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นให้เด็ก (ทุกอย่างเขียนชื่อ)
  –  แก้วน้ำแบบมีหู
  –  แปรงสีฟัน
  – ยาสีฟัน
  – รองเท้าแตะ
  – แป้งเด็ก
  – สบู่แหลว สำหรับเด็ก

ของฝากจากครูอนุบาล  1

 1. ขอความร่วมมือผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้น ถ้านักเรียนมีโรคประจำตัว แพ้อาหาร หรือแพ้ยา
 2. ให้เขียนชื่อที่รองเท้านักเรียน รองเท้าพละ ถุงเท้า กางเกงนักเรียน กางเกงชั้นใน ผ้าห่ม ส่วนตัว ด้วยค่ะ