รายชื่อนักเรียนใหม่ ป.1 A และ ป.1 B

นักเรียนห้อง

เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
17734เด็กชายริฟฮาน สุขอารมณ์
27736เด็กชายอติวิชญ์  เทวเลิศ
37737เด็กชายอัชรอฟ นาคคะนึง
47738เด็กชายอัซลาน ขันประสิทธิ์
57739เด็กชายอับร๊อร  อิ่มโสภณ
67740เด็กชายอุสมาน สมะดี
77741เด็กชายฮาฟิต พงษ์ธีรวัฒน์
87750เด็กหญิงพรรณนารา  เนียมศิริ
97751เด็กหญิงมูบีนา คงตา
107752เด็กหญิงริฮาม เมซดิค
117753เด็กหญิงศรุตา วงษ์สันต์
127754เด็กหญิงอันอัม หมัดนุรักษ์
137755เด็กหญิงอัยด้า บุญราศรี
147756เด็กหญิงอัสมี่ กลั่นเรืองแสง
157757เด็กหญิงฮัสนูน  ซอลีฮี
167758เด็กหญิงฮาน่า พุฒเพ็ง
177823เด็กหญิงนัชธิชา  ประกอบผล
18 เด็กชายชนะชัย   สันประเสริฐ
19 เด็กชายชารีฟ   หวังเชย
20 เด็กชายธนภัทร   ใจปรารถนา
21 เด็กชายนูรุตดีน   บิโย
22 เด็กชายปรวีร์   อาร์กาเฮน
23 เด็กชายปภังกร   หวังบู่
24 เด็กชายภัทรนันท์   กระเดื่องเดช
25 เด็กชายสมิทธิ์   ฉิมวิเศษ
26 เด็กชายอภินัทธ์   ยูนุช
27 เด็กชายอัซลัม   แซมะแซ
28 เด็กชายอับดุสสาลาม   อาแว
29 เด็กชายอานิส  ลงสุวรรณ์
30 เด็กชายอีซา   ศรัทธายิ่ง
31 เด็กหญิงชญาดา   มินสุวรรณ
32 เด็กหญิงซัยฟิฏา   ถนอมวงษ์
33 เด็กหญิงดานิช   เหลือรักษ์
34 เด็กหญิงนันท์นภัส   กำปงซัน
35 เด็กหญิงนูร์นาเดีย   มะลี
36 เด็กหญิงไพลิน   พุ่มเพ็ชร์
37 เด็กหญิงรวินดา  ปิยสกุลวงศ์
38 เด็กหญิงสลัยลา   กันซัน
39 เด็กหญิงอธิชา   พูลทรัพย์
40
41
 เด็กหญิงอัยรีน   สำราญพิทักษ์
เด็กชายคุณภัทร จันทร์วิเศษ

นักเรียนห้อง

เลขที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
17726เด็กชายชามิ้ล  อับดุลสลาม
27727เด็กชายณภัทร กลิ่นจันทร์
37728เด็กชายตานาอีม ชลเจริญ
47729เด็กชายณภัทร สลามเต๊ะ
57730เด็กชายนาวี  วาจิ
67731เด็กชายภูวรุจ  กรเกษม
77732เด็กชายมาชารี่ เผือกน้อย
87733เด็กชายมูฮัมหมัดชาฟีย์  ทับอุไร
97742เด็กหญิงกุสุมา สุขถาวร
107743เด็กหญิงชีมา ตอเล็บ
117744เด็กหญิงซาริตา สินพิทักษ์
127745เด็กหญิงซิลเวีย  เจ๊ะระหวัง
137746เด็กหญิงณิชากร บุญชม
147747เด็กหญิงดานิช เฮมสะมัน
157748เด็กหญิงปวริศา หวังประสิทธิ์
167749เด็กหญิงปุณณภา รักษาสัตย์
17 เด็กชายกันต์   ต่วนศิริ
18 เด็กชายชามิล   มานะประเสริฐ
19 เด็กชายดานิส   เด่นชัย
20 เด็กชายนาซ   มัดดีน
21 เด็กชายนัธทวัฒน์   เชื่องยาง
22 เด็กชายบารอกัส  สุขเกษม
23 เด็กชายริฟฮาน   ดูดิง
24 เด็กชายอนัส   บุญมาเลิศ
25 เด็กชายอเมซอล   หมาดปันจอร์
26 เด็กชายอับดุลฮานาล   สุโพธิ์
27 เด็กชายอาณัต   แดงโกเมน
28 เด็กชายอาฟีฟ   สะมะแฮ
29 เด็กชายฮุสนี่   ริทธิ์หมัด
30 เด็กหญิงชญานุช   เป็นมิตร
31 เด็กหญิงณิชา   เรืองปราชญ์
32 เด็กหญิงตั๊กวา   วันขวัญ
33 เด็กหญิงนายา   กลมเกลี้ยง
34 เด็กหญิงพรไพริน   วงษ์สุรียะ
35 เด็กหญิงฟุรอยดา   เซ็นเจริญ
36 เด็กหญิงวีอาม   มังประเสริฐ
37 เด็กหญิงสุภัทรา   โตเสถียรพงษ์
38 เด็กหญิงอันดา   บูลัดลีจิง
39 เด็กหญิงเอญาดา   ขวดหรีม
40 เด็กหญิงฮนีน   เยนา