ประกาศฉบับที่ 2 ปิดสถานศึกษาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร


ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน ฉบับที่ 2/2563

         เรื่อง  ปิดสถานศึกษาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร 

          ตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63-วันที่ 30 เม.ย.63 ทำให้โรงเรียนอิสลามสันติชนต้องปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว และสั่งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา หยุดการทำงานที่โรงเรียนโดยให้ทำงานที่บ้าน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบแนวปฏิบัติในภารกิจต่างๆ ดังนี้

 1. การแก้ไขผลการเรียน
           ให้ดำเนินการเฉพาะนักเรียน ม.3 และ ม.6 โดยใช้ระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกและให้ทันการอนุมัติการจบหลักสูตร ส่วนในระดับชั้นอื่นๆ ให้ดำเนินการหลังเปิดเรียนแล้ว
 2. การรับเอกสารทางการศึกษา (ประกาศนียบัตร หลักฐานการจบการศึกษา และอื่นๆทุกประเภท)
            2.1 งดรับเอกสารทางการศึกษาทุกประเภท ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (26 มี.ค.-30 เม.ย.) เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ทางโรงเรียนจะแจ้งวันเวลาให้ทราบต่อไป         
            2.2 หากผู้ปกครองท่านใดมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารกรณีจำเป็น กรุณาแจ้งครูประจำชั้น และครูประจำชั้นจะประสานกับหัวหน้าช่วงชั้นแต่ละระดับเพื่อดำเนินการต่อไป
 1. การรายงายตัวและยืนยันข้อมูลนักเรียนเลื่อนชั้นปี    
            3.1 ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนรายงานตัวและยืนยันข้อมูลนักเรียนผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ของโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           3.2 หากพบข้อมูลไม่ตรงสามารถแจ้งแก้ไขผ่านระบบได้ กรณีผู้ปกครองไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองได้ให้ประสานกับครูประจำชั้นเพื่อดำเนินการแทนได้
 1. การสั่งจองหนังสือและเสื้อผ้า
           ไม่มีการดำเนินการในการสั่งจองช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ให้ซื้อหนังสือและชุดนักเรียนในวันเปิดเรียน เฉพาะนักเรียนใหม่ให้ซื้อชุดนักเรียนได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไปหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 
 1. การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ 

               5.1 งดการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่โรงเรียนในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
               5.2 กรณีต้องการชำระผ่านระบบโอนเงิน ให้ดำเนินการดังนี้ 
                             
5.2.1 ให้ติดต่อแจ้งยอดชำระกับฝ่ายการเงินในรายการที่ชำระ
                             
5.2.2 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลาดพร้าว 102 เลขบัญชี 189-1-29519-5 ชื่อบัญชีโรงเรียนอิสลามสันติชน
                             
5.2.3 ส่งสลิปการโอนทางไลน์ Line Official Account :@Santichon  และรับใบเสร็จรับเงินในวันเปิดเรียน 

               อนึ่ง เมื่อการประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติจะแจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติให้ทราบต่อไป   
               ขอให้ติดตามข่าวสารการให้บริการต่างๆ ของโรงเรียนผ่านเว็ปไซท์อย่างสม่ำเสมอ
               จึงประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563


(ดร.มนัส บุญชม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน