ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง เปิดดำเนินการยืนยันตัวนักเรียนใหม่  (อ.1/ป.1/ม.1/ม.4 และนักเรียนที่สมัครใหม่)ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน ฉบับที่ 1/2563

เรื่อง เปิดดำเนินการยืนยันตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563  (อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่สมัครเรียนใหม่ในระดับชั้นต่างๆ)  ผ่านระบบสารสนเทศ  (เว็บไซต์) ของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

            ตามคำสั่งปิดสถานศึกษาเพื่อลดการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส COVID-19 ทำให้ทางโรงเรียนอิสลามสันติชนไม่สามารถดำเนินการประชุมผู้ปกครองและให้บริการต่างๆ ได้ตามกำหนดการที่วางไว้  เพื่อให้การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงปรับช่องทางการสื่อสารผ่านระบบ ONLINE สำหรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 ในระดับ อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่สมัครเรียนใหม่ในระดับชั้นต่างๆ ที่เข้าเรียนในปีการศึกษานี้ ผ่านระบบสารสนเทศ (เว็บไซต์) ของโรงเรียนโดยจะเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลและยืนยันข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถมาติดต่อที่โรงเรียนตามปกติได้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-5394693-5 กด 0 และติดตามข่าวสารและการให้บริการจากเว็บไซต์ของโรงเรียน   www.islamsantichon.ac.th หรือ www.facebook.com/Santichon  สอบถามผ่านช่องทาง LINE: @santichon

             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563

(ดร.มนัส บุญชม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน