รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2/1  

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
1  4610ด.ญ.จิดาภา  จิเมตตาธรรม
2  4613ด.ญ.นันทิชา  บุญมาก
3  6070ด.ญ.โยษิตา  โล่ห์กิม
4  6095ด.ญ.มาริษา  เจ๊ะเซ็น
5  6163ด.ญ.อารยา  แดงวิจิตร์
6  7360ด.ญ.ฮิกมะฮ์  ซอลิฮี
7  8299ด.ญ.จัฟรินทร์  มะเด็ง
8  8300ด.ญ.ชลดา  ทับเปลี่ยน
9  8301ด.ญ.ชลิดา  เนตรนุช
10  8302ด.ญ.ซีมาอ์  อุสมาน
11  8303ด.ญ.ณฐนน  ปานโด๊ะ
12  8304ด.ญ.ณัฐพิมล  รัสมี
13  8305ด.ญ.ณิชา  เซะวิเศษ
14  8306ด.ญ.ธีรตา  ปานสุขขุม
15  8307ด.ญ.นภัสสร  วงษ์ศรี
16  8308ด.ญ.นะซีบะฮ  เหมศิริ  
17  8309ด.ญ.นารีมาน  บินเจ๊ะนุ
18  8310ด.ญ.บิลกีส  หมัดนุรักษ์
19  8311ด.ญ.ปุณยาพร  ดำรงศักดิ์
20  8312ด.ญ.พริริสา  สาลีหมัด
21  8314ด.ญ.พิมใจ  เหล็มสัน
22  8315ด.ญ.ภัทรธิดา  ชลาชล
23  8316ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  ภูมีสุข
24  8317ด.ญ.มนัสวี  ทรงศิริรัตกุล
25  8318ด.ญ.วณิชชา  เลาะหลง
26  8319ด.ญ.ศรัณย์ภัทร  บุญมาเลิศ
27  8320ด.ญ.สโรชิน  ทรัพย์อยู่
28  8321ด.ญ.สาวิกา  บิลโสภณ
29  8322ด.ญ.สิรินธร  หนูนาค
30  8323ด.ญ.สิรินรัตน์  ไกรทัต
31  8324ด.ญ.สุพิชฌา  แข็งขัน
32  8325ด.ญ.อชิรญา เสกสรร ค์
33  8326ด.ญ.อนุสรา  ชัยพรอารีย์
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2/2  

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
1  4614ด.ญ.นูรุนฮูดา  เส็นหนับ
2  4621ด.ญ.อินอาม  หมัดนุรักษ์
3  6065ด.ญ.นาเดีย  สารพันธ์
4  6066ด.ญ.บิลกริส  เอี่ยมพงษ์
5  6067ด.ญ.แพรวา  ขำวิลัย
6  6069ด.ญ.ภัทรา  สาดและ
7  6955ด.ญ.อามีร่า  ปานตระกูล
8  7775ด.ญ.สุชาวดี  นิยมเดชา
9  8327ด.ญ.กวินทิพย์  กลิ่นขำ
10  8328ด.ญ.กัญจณัฐ  มะลิวัลย์
11  8329ด.ญ.ชลธิชา  วงศ์การีม
12  8330ด.ญ.ชัชฎาภรณ์  หัสไสว
13  8331ด.ญ.ชีวาพร  พ้องเสียง
14  8332ด.ญ.ซามีมี่  รื่นภาคชีพ
15  8333ด.ญ.ณัฐชา  นนทเกตุ
16  8334ด.ญ.ธัญณิชา  กาขาว
17  8335ด.ญ.นารีรัตน์  ทัศนัย
18  8336ด.ญ.พิมพ์ลภัส  พยุงทอง
19  8337ด.ญ.พิมาลา  บุญมาเลิศ
20  8338ด.ญ.พีรชยา  มูฮำหมัด
21  8339ด.ญ.เพชรลดา  บุญเลาะ
22  8340ด.ญ.ภัทรียา  เทศทอง
23  8341ด.ญ.มูนาอาหม๊ะ  นิยมเดชา
24  8342ด.ญ.ศศิธร  ศรีสะอาด
25  8343ด.ญ.สรัลรัตน์  พันธ์ประเสริฐชัย
26  8344ด.ญ.สิรินทรา  คุ้มมิตร
27  8345ด.ญ.สุกัญญา  ดาอุเส็น
28  8346ด.ญ.อภิชญา  บุญมั่น
29  8347ด.ญ.อภิญญา  มิตรธรรมณะ
30  8348ด.ญ.อมานี  พลีคาม
31  8349ด.ญ.อัญญาณี  เผือกน้อย
32  8350ด.ญ.อาทิวลาห์  หมื่นพรหม
33  8351ด.ญ.เอริศรา  ภิรมย์คง
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2/3  

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
1  5649ด.ญ.นาดา  เมซดิด
2  6068ด.ญ.แพรวา  รัตนศิลป์
3  6072ด.ญ.อมิตตดา  พุฒเพ็ง
4  6089ด.ญ.ชามีมี่  ตอเล็บ
5  6093ด.ญ.ณัฐณิชา  มูฮำหมัด
6  6096ด.ญ.วรรณษา  ซาและน้อย
7  6956ด.ญ.นาเดีย  หวังเกษม
8  7359ด.ญ.ภคพร  ขุนสมาน
9  8352ด.ญ.กัญญาวีร์  สายจรูญ
10  8353ด.ญ.จณิสตา  สาสะกุล
11  8354ด.ญ.เจนจิรา  จันทรมาลี
12  8355ด.ญ.ชญานิศ  มินิ
13  8357ด.ญ.ณิชารีย์  อำพะวัน
14  8358ด.ญ.ธนัชชา  วิบูลประภา
15  8359ด.ญ.ธัญรดา  โต๊ะลาใบสลาม
16  8360ด.ญ.นาตาลี  บุญมาเลิศ
17  8361ด.ญ.น้ำฟ้า  มินก๊าศ
18  8362ด.ญ.นูรอัยนี  หวังพิทักษ์
19  8363ด.ญ.นูรีน  จารู
20  8364ด.ญ.พิชญา  สันลี
21  8365ด.ญ.พิทยารัตน์  สุวรรณรอด
22  8366ด.ญ.พีรดา  คะเด
23  8367ด.ญ.แพรวา  เพ็งสะและ
24  8368ด.ญ.มินตรา  ทดแทน
25  8369ด.ญ.มิรันตี  เลาะมะ
26  8370ด.ญ.เมลิสสา  มูฮำมัดตอเฮต
27  8371ด.ญ.วีณา  หงษ์อ่อน
28  8372ด.ญ.สุกัญญา  ศรีดอกบัว
29  8373ด.ญ.อัยนา  พันเต๊ะ
30  8374ด.ญ.อาจารียา  แดงโกเมน
31  8375ด.ญ.เอมิกา  กองแก้ว
32  8376ด.ญ.ฮินมี่  สอนเขียว
   
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2/4  

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
1  4615ด.ญ.ซาฟีน่า  ทับทรวง
2  4620ด.ญ.อาซีซ่า  ลีวัน
3  6092ด.ญ.ณัฐชา  เถื่อนพิทักษ์
4  6094ด.ญ.นาราภัทร  ลีวัน
5  8193ด.ญ.มุข  เจริญการ
6  8377ด.ญ.กัญญาวีร์  รัสมี
7  8378ด.ญ.จุติมา  อับดุลรามัน
8  8379ด.ญ.ชนาภา  พันคำ
9  8380ด.ญ.ชลลดา  มานชู
10  8381ด.ญ.ญานาวี  หมั่นงาม
11  8382ด.ญ.ณัฐกาญจน์  เข็มทอง
12  8383ด.ญ.ณัฐฏิยาภรณ์  แสงศรี
13  8384ด.ญ.ณัฐธัญญา  เลาะมะ
14  8385ด.ญ.ณิชา  นิภานิช
15  8386ด.ญ.ดลยา  นะมิ
16  8387ด.ญ.ดัจญ์วา  เถื่อนพิทักษ์
17  8388ด.ญ.ธนภรณ์  วิบูลประภา
18  8389ด.ญ.ธันยพร  ชัยมานิต
19  8390ด.ญ.นลิลญา  อาดำ
20  8391ด.ญ.นวินดา  อาดำ
21  8392ด.ญ.นาตาลี  ภู่มาลี
22  8393ด.ญ.นิรัสริน  หงษ์คำภา
23  8394ด.ญ.นิวาริน  ริดหมัด
24  8395ด.ญ.นุรฮวา  มะละแซ
25  8396ด.ญ.นูรีน  วาจิ
26  8397ด.ญ.โบธิตา  สนธิคุณ
27  8398ด.ญ.พัดชา  แก่นนิล
28  8399ด.ญ.ฟีดาอ  อิสมาแอล
29  8400ด.ญ.มัณฑิตา  จิ๊เมฆ
30  8401ด.ญ.ยาสมีน  เดวัน
31  8402ด.ญ.โรสนาดา  บุญมาเลิศ
32  8403ด.ญ.วรัทยา  สัจจเทพ
33  8404ด.ญ.วีรันดา  มะแอ
34  8405ด.ญ.สุธีรดา  บัลลังน้อย
35  8406ด.ญ.อริยดา  ยีตา
36  8407ด.ญ.อาติมา  เดชะชีพ
37  8408ด.ญ.อาบีรา  แอนดริส
38  8409ด.ญ.ไอลดา  หนูรัก
39  8410ด.ญ.ฮาซานะห์  โตะสะมือแร
40  8411ด.ญ.ฮาดีล ฟาริส ยาซีน นาเซอร์
   
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2/5  

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
1  4592ด.ช.ธันวา  สันประเสริฐ
2  4595ด.ช.พงศ์ปณต  เนียมศิริ
3  4596ด.ช.ฟาดิล  ศิริปะชะนะ
4  4598ด.ช.ภูมิภัทร  ม่วงสีตอง
5  5128ด.ช.สิรภัทร  พุฒเพ็ง
6  6050ด.ช.เทพปัญญา  เถื่อนพิทักษ์
7  6051ด.ช.ธนากร  ศิลปศาสตร์
8  6059ด.ช.วรวรรธ  เชื่องยาง
9  6077ด.ช.นิอัฟนาน  ยามู
10  6079ด.ช.ปาณัศม์  รอบรู้
11  6082ด.ช.รัชชานนท์  ดาลี
12  8412ด.ช.จิณณ์ริฏฐ์  สิริโรจนมงคล
13  8413ด.ช.จิรายุ  เจริญผล
14  8414ด.ช.จิรายุ  วงษ์มาน
15  8415ด.ช.ชานันท์  อินชาลี
16  8416ด.ช.ชินาวี  สาเหล็ม
17  8417ด.ช.ซากิร  ยะรังวงษ์
18  8418ด.ช.ณภัส  จอมสุริยะ
19  8419ด.ช.ณัฐภูมิ  พิจารณา
20  8420ด.ช.ณัฐวัฒน์  ทันช่อ
21  8421ด.ช.ดานิช  วิทยานนท์  วงษ์เดอรี
22  8422ด.ช.ดีนัร  ทองแก้ว
23  8423ด.ช.ธนกฤต  ราชนิยม
24  8424ด.ช.ธนาวุฒิ  หมัดนุรักษ์
25  8425ด.ช.ธีรศานต์  กาขาว
26  8426ด.ช.นภัสกร  ฮูเซ็น
27  8427ด.ช.นริศร  มูฮำหมัดตอเฮด
28  8428ด.ช.บิลาล  หมันเบ็ญหมัด
29  8429ด.ช.ปรวีร์  ปานเหล็ง
30  8430ด.ช.ปาราเมศ  ทาศรี
31  8431ด.ช.พิริยะ  หมื่นราช
32  8432ด.ช.พีรณัฐ  นาคนาวา
33  8434ด.ช.เมธัส  วงษ์เจริญ
34  8435ด.ช.ยศกร  หัสเสม
35  8436ด.ช.รวิชญ์  ขำธานี
36  8437ด.ช.วริศ  อะนะฝรั่ง
37  8438ด.ช.สิรดนัย  เล็กดำ
38  8439ด.ช.อภิสิทธิ์  ภูมิณรงค์
39  8440ด.ช.อิกลีล  นาคนาวา
40  8450ด.ช.นนนที  ศิริ
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2/6 

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
1  4609ด.ช.ฮาซิม  นะมิ
2  6053ด.ช.ธีรยุทธ  ฮัดซัน
3  6057ด.ช.ภูริภัทร  ใจปรารถนา
4  6062ด.ช.เอธัส  นาคนาวา
5  6075ด.ช.ณัฐภัทร  มูฮำหมัด
6  6078ด.ช.ปรัชญา  ฮีมมีน
7  6080ด.ช.ภูนิพัทธ์  หวังพิทักษ์
8  6083ด.ช.วีร์  มินสาคร
9  7891ด.ช.อาลี  จ้อยรุ่ง
10  8441ด.ช.คัมภีร์  นิยมเดชา
11  8442ด.ช.ชัซวี  พุฒตาล
12  8443ด.ช.ชามิล  มานะ
13  8444ด.ช.ชินวัตร  คล้อยวิถี
14  8445ด.ช.ซุรกอรนัย  หะยีหะ
15  8446ด.ช.ณัฐกรณ์  ศรีสุบิน
16  8447ด.ช.ณัฐภูมิ  พืชสาลี
17  8448ด.ช.เตชนิธิ  วิริยะนาวี
18  8449ด.ช.ธีรภัทร์  ศรีสะอาด
19  8451ด.ช.นวีวัฒน์  ตำราเรียง
20  8452ด.ช.นิติภูมิ  ลาวัง
21  8453ด.ช.พีรพัฒน์  อวนข้อง
22  8454ด.ช.ภัทรพันธ์  ยะรังวงษ์
23  8455ด.ช.ภิภู  ชายเซ็น
24  8456ด.ช.มันเดย์  โต๊ะมะ
25  8457ด.ช.เมธี  มูฮำมัดตอเฮต
26  8458ด.ช.รัชชานนท์  มามะ
27  8459ด.ช.รัชชานนท์  หมัดหมี
28  8460ด.ช.รัฐภูมิ  โสอุดร
29  8461ด.ช.ไรยาน  อูเมาะมะลี
30  8462ด.ช.วรเทพ  วุธประดิษฐ
31  8463ด.ช.ศักดิพัฒน์  รอมลี
32  8464ด.ช.สรธร  ยะก๊บ
33  8465ด.ช.สิทธิชัย  ฤทธิ์เดช
34  8466ด.ช.สุรวุธ  นิยมเดชา
35  8467ด.ช.อทิรา  ธนาพร
36  8468ด.ช.อธิป  อาดัม
37  8469ด.ช.อิทธิพัทธ์  สาแก้ว
38  8537ด.ช.ทีปกรณ์  ไกลสิน
39  8557ด.ช.อัสนาวี  อีซอ
   
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2/7  

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
1  4593ด.ช.ธีรพัฒน์  ซันศิริ
2  4605ด.ช.อภิ  จิรินคำ
3  4606ด.ช.อภิชัย  อบเชย
4  4607ด.ช.อาร์ซีอาร์ลันร์  หวังมิน
5  6055ด.ช.ปรีดียาธร  สาระจันทร์
6  6084ด.ช.สิทธิพงศ์  ใจคุ้ม
7  6085ด.ช.หัฎฐกร  หวังพิทักษ์
8  7358ด.ช.ธนธัส  หลีทับ
9  7890ด.ช.อัสลัม  นิแว
10  8470ด.ช.จิรเวช  วิมลมุกข์
11  8471ด.ช.ณัฏฐกรณ์  กลมเกลี้ยง
12  8472ด.ช.ณัฐวัฒน์  แดงโกเมน
13  8473ด.ช.ธนดล  เกิดคุณ
14  8474ด.ช.ธนภัทร  เนตรทอง
15  8475ด.ช.ธนากร  เล๊าะหลง
16  8477ด.ช.ภวัต  ม่วงแกมไหม
17  8478ด.ช.ภูริช  ขุนทองจันทร์
18  8479ด.ช.ภูริภัทร  อรุณพูลทรัพย์
19  8480ด.ช.มนัสวิน  บุญมาเลิศ
20  8481ด.ช.มุชัรรอฟ  เรืองปราชญ์
21  8482ด.ช.มูฮัมมัดเฟาซัน  อัมลึก
22  8483ด.ช.มูฮัมหมัดอัสรี  เจ๊ะแม
23  8484ด.ช.มูฮำหมัดฮาบิบ  อโรริยะ
24  8485ด.ช.ยาบิ้ล  มินิ
25  8486ด.ช.รัตนิทัศน์  พุ่มเพ็ชร์
26  8487ด.ช.วรเมธ  สะและมัด
27  8488ด.ช.วราวุฒิ  มานชู
28  8489ด.ช.ศิระวิทย์  กองแก้ว
29  8490ด.ช.สรยุทธ  ชัยกิจ
30  8491ด.ช.สรสิทธิ์  สุขเกษม
31  8493ด.ช.สิรภัทร  ศรีสะอาด
32  8494ด.ช.หัตถภูมิ  คุ้มม่วง
33  8495ด.ช.อนันดา  หวังทอง
34  8496ด.ช.อเนชา  มะหะหมัด
35  8497ด.ช.อัสมีน  จารง
36  8498ด.ช.อัสรี่  พวงมณี
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 2/8  

ที่เลขประจำตัวชื่อ-สกุล
1  4590ด.ช.รุชดีร์  นาคนาวา
2  4597ด.ช.ภัคพล  มะนียะ
3  4600ด.ช.ภาคิน  วงษ์สันต์
4  5163ด.ช.ภูมิรพี  กรเกษม
5  6086ด.ช.อัมมัร  เชื้อสมัน
6  6954ด.ช.อิคลาส  หวังเกษม
7  7774ด.ช.สุรเกียรติ  มัสเยาะ
8  8499ด.ช.กลทีป์  ริดมัด
9  8500ด.ช.กีรติ  เตียงน้อย
10  8501ด.ช.จิณณทัต  เหล็งนุ้ย
11  8502ด.ช.ชนาภัทร  เดชพันธ์
12  8503ด.ช.ชยานนท์  กลิ่นมาลัย
13  8504ด.ช.ณชัย  สุขประเสริฐ
14  8505ด.ช.ทีรารัตน์  หวังบุญ
15  8506ด.ช.ธนชาติ  พุ่มเพ็ชร์  
16  8507ด.ช.ธนภัทร  ไตรเวช
17  8508ด.ช.ธนภูมิ  นิยมราษฎร์
18  8509ด.ช.ธนวัฒน์  เทวเลิศ
19  8510ด.ช.นาวิน  โตลอย
20  8511ด.ช.นีซอมุดดีน  สะอิ
21  8512ด.ช.ปฏิภาณ  บินฮาซัน
22  8513ด.ช.ปวริศ  บิลลิหมัด
23  8514ด.ช.ปัณณวิชญ์  พุ่มหิรัญ
24  8515ด.ช.ฟาอีฟ  แวมาดะ
25  8516ด.ช.ภคพล  เต็งหิรัญ
26  8517ด.ช.ภัทรรัตน์  สุขถาวร
27  8518ด.ช.ภูมิพัฒน์  ต่ายหลี
28  8519ด.ช.ภูมิภัทร  บุญชม
29  8520ด.ช.วัชรกานต์  สูทอก
30  8521ด.ช.วีรภัฎ  และเล็ม
31  8522ด.ช.วีรภัทร  สุขสาลี
32  8523ด.ช.วุฒิภัทร  บุหงาแดง
33  8524ด.ช.ศศิวุฒิ  หวังเชย
34  8525ด.ช.ศักรียา  เก็มเด็น
35  8526ด.ช.สนธิ  ริดมัด
36  8527ด.ช.สิรวิชญ์  พวงมณี
37  8528ด.ช.สุกฤษฏิ์  แถวถึก
38  8529ด.ช.อชิระ  นุ้ยนิ่ง
39  8530ด.ช.อนวัช  ลีวัน
40  8531ด.ช.อภิสิทธิ์  ศรีสุวรรณ
41  8532ด.ช.อานนท์  หวังชื่น
42  8533ด.ช.อามีน  ยานยา
43  8534ด.ช.อาระยะ  สะยอวรรณ
44  8535ด.ช.อิลฮาม  หรนจันทร์
45  8536ด.ช.ฮันนาน  ซอลิฮี

เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว