รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/1  

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
1     4071ด.ญ.ณิชาภัทร  ศาสตร์และ
2     4586ด.ญ.ดารีมี่  อันนันนับ
3     5640ด.ญ.แพรวา  โซ๊ะเฮง
4     5647ด.ญ.เจนจิรา  แสงศรี
5     6958ด.ญ.รวิภา  ติวา
6     6963ด.ญ.เมธาวี  หลีทับ
7     7926ด.ญ.กูซาลีน  เด่นอุดม
8     7927ด.ญ.ชญาดา  แก้วประดับ
9     7928ด.ญ.ชลลดา  ขวดมา
10     7929ด.ญ.ชาลิสา  นาคสุข
11     7930ด.ญ.ณัฐวศา  บุญมาเลิศ
12     7931ด.ญ.นรินรัตน์  มินสาคร
13     7932ด.ญ.นาเดียร์  หมัดละเต๊ะ
14     7933ด.ญ.นาตาชา  บินมาลา
15     7934ด.ญ.เบญญาภา  ดอนฉิมพลี
16     7935ด.ญ.ปทิตตา  พวงมณี
17     7936ด.ญ.ปริชญา  อังคะจันทร์
18     7937ด.ญ.ปริญาภรณ์  สุรี
19     7938ด.ญ.ปวีณ์นุช  วงษ์สะมัน
20     7939ด.ญ.ปิญารัตน์  มินเจริญ
21     7940ด.ญ.พรธิดา  คล้ายมณี
22     7941ด.ญ.พีรดา  เสียงเสนาะ
23     7942ด.ญ.ภูริชญา  มะทอง
24     7943ด.ญ.มนัสนันท์  ดำรงชาติ
25     7944ด.ญ.มายาวี  พงษ์เพ็ง
26     7945ด.ญ.มินตรา  มะนุ
27     7946ด.ญ.รุชดานี  อนันตศาสน์
28     7947ด.ญ.ลภัสรดา  เพ็งสะและ
29     7948 ด.ญ.ลีน่า  ศรีประเสริฐ 
30     7949ด.ญ.วรัชยา  รักดี
31     7950ด.ญ.วิลาศิณี  บู่ทอง
32     7951ด.ญ.วีรียา  เลาะศิริ
33     7952ด.ญ.สุทธิกานต์  วุสกรี
34     7953ด.ญ.สุภานันท์  หัสกุล
35     7954ด.ญ.อชิรญา  หมัดสะอิ๊ด
36     7955ด.ญ.อภิชญา  ยูซบ
37     7956ด.ญ.อริสรา  วัชรปรียากร
38     7957ด.ญ.อัยน่า  พุ่มดอกไม้
39     7958ด.ญ.อารีฟา  มะแซ
40     7959ด.ญ.อิ้ลฟา  เดเลาะ
41     7960ด.ญ.ไอลดา  จุ้ยน้ำสี
   
   
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/2   

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
1     4073ด.ญ.ทิฆัมพร  หวังพิทักษ์
2     4585ด.ญ.ฮัสมา  สิงห์งาม
3     5624ด.ญ.ศลาสินี  อุ่นอำไพ
4     5644ด.ญ.อัซมี่  ครูซอ
5     7961ด.ญ.ชญานิษฐ์  ปานสุขขุม
6     7962ด.ญ.ชนันญา  ราตรีพฤกษ์
7     7963ด.ญ.ชนิกานต์  หมัดพวง
8     7964ด.ญ.ณฐพร  จาเละ
9     7965ด.ญ.ณัฐชา  ลงสุวรรณ
10     7966ด.ญ.ณัฐฐาวรัทยา  เฟ็นดี้
11     7967ด.ญ.ณัฐณิชา  อุดมทรัพย์
12     7968ด.ญ.ณัฐศรินทร์  โต๊ะสำลี
13     7969ด.ญ.ทิวากร  หุตะเจริญ
14     7970ด.ญ.ธนัญญา  ยะ
15     7971ด.ญ.ธิญาดา  วงษ์เดอรี
16     7972ด.ญ.นภัสส์พร  เผือกน้อย
17     7973ด.ญ.นัสรียา  บินสอาด
18     7974ด.ญ.นิซันดานี  สว่างชื่น
19     7975ด.ญ.ปาตาลี  ทับทิม
20     7976ด.ญ.ปาริฉัตร  ปานสุขขุม
21     7977ด.ญ.ปิยธิดา  สิทธิปัญญา
22     7978ด.ญ.พัชริดา  ยูเต๊ะ
23     7979ด.ญ.พิมพ์ประไพ  มานชู
24     7980ด.ญ.พิมมาดา  เล็กเพ็ชร
25     7981ด.ญ.ภรณ์ชนก  โสภี
26     7982ด.ญ.รัญชิดา  เกตุประสิทธิ์
27     7983ด.ญ.ลียาณ  สะมาลา
28     7984ด.ญ.วรัญญา  ยูเต๊ะ
29     7985ด.ญ.สาวิตรี  แดงโกเมน
30     7986ด.ญ.สินิทธา  อุ่นอำไพ
31     7987ด.ญ.สุขจันทร์ธา  สุขเจริญ
32     7988ด.ญ.สุณัฐชา  รมย์ลี
33     7989ด.ญ.สุนิษา  ใบเต้
34     7990ด.ญ.หทัยชนก  มินโด
35     7991ด.ญ.อัลไนล์  มัดยูโก๊ป
36     7992ด.ญ.อัสมา  วงษ์สวัสดิ์
37     7994ด.ญ.อารียา  อับดุล
38     7995ด.ญ.อัยวรินทร์  ศรีนาค
39     7996ด.ญ.ฮัยยาน  แยนา
40     8201ด.ญ.ซัลซาบีล  หัสนัย
   
   
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/3

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
1     4080ด.ญ.สุพรรณษา  แก้วไฝ
2     5625ด.ญ.อัยลดา  สัตบรรณ
3     5639ด.ญ.ปนัดดา  มณีดำ
4     5642ด.ญ.รสิตา  ขำธานี
5     6098ด.ญ.มนัสศริญ  นิสวงค์
6     7997ด.ญ.จิรภา  หวังชื่น
7     7998ด.ญ.จุฑามาศ  วัฒนเวช
8     7999ด.ญ.ซารีน่า  สาลี
9     8000ด.ญ.ไซร่า  นาคนาวา
10     8001ด.ญ.ณภัทร  วงษ์สะและ
11     8002ด.ญ.ณัฎฐธิดา  วรารักษ์
12     8003ด.ญ.ณัฐชา  นะระฮีม
13     8004ด.ญ.ณัฐณิชา  ทับทรวง
14     8005ด.ญ.ดากานดา  คล้อยวิถี
15     8006ด.ญ.ตัสนีม  ฉิมหิรัญ
16     8007ด.ญ.ตัสนีม  ญาณอรรถ
17     8008ด.ญ.ธันยนิษฐ์  สุขโข
18     8010ด.ญ.นิชาภา  ดีสุวรรณ์
19     8011ด.ญ.นุฮา  มูลทรัพย์
20     8012ด.ญ.ปริตา  กองแก้ว
21     8013ด.ญ.ปาริตา  ทับเปลี่ยน
22     8014ด.ญ.พริริสา  สันลี
23     8015ด.ญ.พัชราภา  มูหะหมัดตาเฮต
24     8016ด.ญ.พิมพ์มาดา  เทศทอง
25     8017ด.ญ.เพชรลดา  เพ็ชรวารี
26     8018ด.ญ.ภูริชญา  ภูมิรักษา
27     8020ด.ญ.มิรันตรี  กาสูลงค์
28     8021ด.ญ.เมธปียา  ไอศะนาวิน
29     8022ด.ญ.รัชดาวรรณ  ประยูรวงค์
30     8024ด.ญ.ลีนา  ขำมิน
31     8025ด.ญ.วรัญดา  ชายชาญณรงค์
32     8026ด.ญ.วิลาวรรณ  วงศ์การีม
33     8027ด.ญ.ศิรดา  บินอาหมัด
34     8028ด.ญ.สิริพิชชา  มูลทรัพย์
35     8029ด.ญ.สุพัตรา  เสือแสวงสินธุ์
36     8030ด.ญ.อภิชญา  มะกูล
37     8031ด.ญ.อริษสรา  เชยมาน
38     8555ด.ญ.เกวลิน  ดาเซะ
39     8559ด.ญ.เกาว์ษัร สือแม
   
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/4 

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
1     4075ด.ญ.แพรวา  ฤทธิ์ดี
2     4081ด.ญ.อภิชญา  บุญชม
3     5619ด.ญ.ณาดา  วิริยาสุวรรณ์
4     5620ด.ญ.พรนภัส  จันทร์แก้ว
5     5626ด.ญ.รินนา  นิทรัพย์
6     5646ด.ญ.ฮินนาอ์  กรีมี
7     5688ด.ญ.ชนิดา  สีวัง
8     6959ด.ญ.ฮัซวานี  นะมิ
9     8032ด.ญ.กัญญารัตน์  สาริเทน
10     8033ด.ญ.เกวลิน  กาเซ็ม
11     8034ด.ญ.จันทิมา  ฟักเทศ
12     8035ด.ญ.จิดาภา  โล
13     8036ด.ญ.ชนันภรณ์  เป็นมิตร
14     8037ด.ญ.ชมพูนุช  เฮงโม้
15     8038ด.ญ.ชลธิชา  ฤทธิ์งาม
16     8039ด.ญ.ชลิตา  เก็มเบ็นหมาด
17     8040ด.ญ.ฐิติรัตน์  คงสกุล
18     8041ด.ญ.ทิพกฤตา  เอื้ออนุกูลพงษ์
19     8043ด.ญ.นวิญา  เชาวสุธีรนนท์
20     8044ด.ญ.นันทิชา  โต๊ะมิ
21     8045ด.ญ.นัศรี  มูลทรัพย์
22     8046ด.ญ.นาตาลี  บินการีม
23     8048ด.ญ.นิสรีน  หมันเบ็ญหมัด
24     8049ด.ญ.นีสรีน  วิลานนท์
25     8050ด.ญ.นูรีน  สาบา
26     8051ด.ญ.ประภาภัทร์  บุตรโคตร
27     8052ด.ญ.ปารวีร์  หวังแจ่ม
28     8053ด.ญ.พิมพ์นารา  จิ๊สมัน
29     8054ด.ญ.เพชรินทร์  บุญเลาะ
30     8055ด.ญ.ฟาเดีย  อิสมาแอล
31     8056ด.ญ.มนัสวี  ใจปลื้ม
32     8057ด.ญ.ยัสมิน่า ฟาริส ยาซีน นาเซอร์
33     8058ด.ญ.ยุซรอ  แวววรรณจิตร์
34     8059ด.ญ.รามาวดี  พวงมณี
35     8060ด.ญ.รีฮาม  ซอหะซัน
36     8061ด.ญ.วรนิษฐา  เด่นยิ่งโยชน์
37     8062ด.ญ.วัลย์วลี  บุญช่วย
38     8063ด.ญ.ศรัญญา  คชสวัสดิ์
39     8064ด.ญ.สุภัชญา  เซะวิเศษ
40     8065ด.ญ.อธิชา  สะริมัด
41     8066ด.ญ.อัยน่า  นิยมราษฎร์
42     8067ด.ญ.อัสมา  ครองศิริกุล
43     8068ด.ญ.อัสมาอ์  บิลอับดุลล่าห์
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/5

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
1     4057ด.ช.นาดิร  ดาราฉาย
2     4064ด.ช.สิรภัทร  เล่งล๊ะ
3     4588ด.ช.สรวิชญ์  วงษ์สันต์
4     5615ด.ช.พีรดล  พูลศิลป์
5     5617ด.ช.รัฐภูมิ  ศิริพลับ
6     5689ด.ช.อัฒนันท์  จันทะสิน
7     6099ด.ช.นภัสสกร  แย้มสุนทร
8     6169ด.ช.อภิรักษ์  แสงสาคร
9     6166ด.ช.นิติภูมิ  หมัดละ
10     7375ด.ช.กรกฤช  หมัดยะลาน
11     8069ด.ช.ณัฐวุฒิ  สิงห์เพชร
12     8070ด.ช.ธนโชติ  บุญธรรม
13     8071ด.ช.ธนากร  เบ็นหะซัน
14     8072ด.ช.นนทกร  สันประเสริฐ
15     8073ด.ช.นราธิป  โซ๊ะวิเศษ
16     8074ด.ช.นัควัต  และเย๊าะห์
17     8075ด.ช.นิธิกร  บินฮัด
18     8076ด.ช.ปิยณัฐ  ทรงศิริ
19     8077ด.ช.ปุณยวัฒน์  เลาะมะ
20     8078ด.ช.พงศกร  ถนอมวงษ์
21     8079ด.ช.พีรพัฒน์  อาดำ
22     8080ด.ช.พีรภัทร  หมัดนุรักษ์
23     8081ด.ช.ฟิรฮาน  อาลี
24     8082ด.ช.ภูมรินทร์  สาสะกุล
25     8083ด.ช.ภูริภัทร  หลงจิ
26     8084ด.ช.มูฮัมมัดมุสลิม  กาเจ
27     8085ด.ช.รพีภัทร  มินสาคร
28     8086ด.ช.วัชรินทร์  หมัดฤทธิ์
29     8087ด.ช.สิรวิชญ์  อิ่มรัตน์
30     8088ด.ช.สุขสวัสดิ์  โต๊ะสำลี
31     8089ด.ช.สุรพงษ์  นะระฮีม
32     8090ด.ช.อนัส  เจริญทรัพย์
33     8091ด.ช.อนุชิต  บัลลังน้อย
34     8092ด.ช.อัครวินทร์  หมื่นทอง
35     8093ด.ช.อัซรอฟ  สุขวิเศษ
36     8094ด.ช.อิทธิพัทธ์  จิตอารีชวกิตต์
37     8095ด.ช.เอกปกรณ์  มูฮำหมัด
38     8096ด.ช.เอกรินทร์  บุญมาเลิศ
39     8097ด.ช.ฮัสซาน  ยะรังวงษ์
40     8200ด.ช.วันสุลต่าน  แวเด็ง
   
   

 

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/6

 
ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
1     4065ด.ช.อนาวิล  หวังพิทักษ์
2     4068ด.ช.อินทัช  ทวีทรัพย์
3     4584ด.ช.ณรงค์ธร  ขำวิลัย
4     5610ด.ช.ธนวัฒน์  มะลิวัลย์
5     5611ด.ช.นรภัทร  ปาทาน
6     5613ด.ช.ปวิณ  นิลรัตน์
7     5616ด.ช.รัชชานนท์  ปิยะศิรินันท์
8     5637ด.ช.สิรดนัย  กลิ่นมาลัย
9     6168ด.ช.ณัฐพล  พลายงาม
10     6170ด.ช.สิรภัทร  ขุนทอง
11     6961ด.ช.สิรภัทร  วงษ์มาน
12     7361ด.ช.ชารีฟ  น้อยนงเยาว์
13     8098ด.ช.กิตติวินน์  ฮาเซะ
14     8099ด.ช.ชัชพล    บุญมาเลิศ
15     8100ด.ช.ชานนท์  มาแย้ม
16     8101ด.ช.ณภัทร  โต๊ะวัง
17     8102ด.ช.ณัฐกานต์  มูหะดี
18     8103ด.ช.ณัฐชนน  อยู่ศรี
19     8104ด.ช.ณัฐพงษ์  หรุ่มวิสัย
20     8105ด.ช.ณัฐวุฒิ  เล็มเยะ
21     8106ด.ช.ธีรดนย์  สมบูรณ์
22     8107ด.ช.ปกรณ์  พวงมณี
23     8108ด.ช.ปัณณวัฒน์  มินกาเซ็ม
24     8109ด.ช.พลวัฒน์  ปานทอง
25     8110ด.ช.ภาณุวิชญ์  พ่วงเพ็ชร์
26
27

     8111
     8112

ด.ช.ภูริพัฒน์  เซ๊ะวิเศษ
ด.ช.มูฮัมหมัดฟัรฮาน อาแว

28     8113ด.ช.รัฐรวี  วิสุทธาจารี
29     8115ด.ช.วิศรุต  ลีสมาน
30     8116ด.ช.วุฒิศักดิ์  สอนพ่วง
31     8117ด.ช.ศิริวัฒน์  อารีย์
32     8118ด.ช.สรวิชญ์  เซ็มแม้นหมัด
33     8119ด.ช.อดัม  มะรือสะ
34     8120ด.ช.อัสมาวีย์  ดีเจริญ
35     8121ด.ช.อานัส  ปานนพภา
36     8122ด.ช.อานัส  ยิ่งนิยม
37     8123ด.ช.อิสลาม  ปรีชาศิลป์
38     8124ด.ช.ฮัสซาน  อยู่เป็นสุข
   
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/7 

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
1     4054ด.ช.ซูกิ๊ฟลี  แลเจ๊าะ
2     4059ด.ช.ปัณณวิชญ์  โต๊ะสำลี
3     5608ด.ช.กฤษฎา  ลิ่มเจริญ
4     5614ด.ช.พีรณัฐ  บุญมาเลิศ
5     5618ด.ช.อารีฟ  ขุนคีรี
6     5629ด.ช.ธนพัฒน์  มะลิวัลย์
7     5631ด.ช.นวพล  มันสมบูรณ์
8     5633ด.ช.เปรม  ดิลกศรี
9     5635ด.ช.มูฮัมมัด อันมาร ยาซีน นัสเซอร์
10     5983ด.ช.แซนด์  อาติก
11     6164ด.ช.บรุ๊คริน  มิตรน้อย
12     6165ด.ช.พีรยุทธ  พงษ์วิจารย์
13     8125ด.ช.จิรวัฒน์  กลิ่นมาลัย
14     8126ด.ช.ชารีฟ  ฟ้าสาง
15     8127ด.ช.ซอฟุดดีน  เจะแมะเหาะ
16     8128ด.ช.ณัฐพิสิษฐ์  อ่วมพิทักษ์
17     8129ด.ช.ตัสลีม  อิสมาแอล
18     8130ด.ช.ทวีรัฐ  มาลาพัด
19     8131ด.ช.ธนบดี  โต๊ะมิ
20     8132ด.ช.ธนาธร  เก็มกาแมน
21     8133ด.ช.ธรรมชาติ  เดชแพ
22     8134ด.ช.ธาดา  มานมูเลาะ
23     8135ด.ช.ธีรเดช  พุ่มหิรัญ
24     8136ด.ช.ธีรเทพ  หวังโซ๊ะ
25     8137ด.ช.นัฐทนนท์  สุลัยมัน
26     8138ด.ช.ปรมินทร์  ขาวศิริ
27     8140ด.ช.ภูริณัฐ  แฉล้มวารี
28     8141ด.ช.มนัสวีร์  หวังปัญญา
29     8142ด.ช.มุสตาฟา  วาฮิด  อาวัน
30     8143ด.ช.มูฮำหมัดชารีฟ  ไอศะนาวิน
31     8144ด.ช.รัฐนันท์  พุ่มอ่อน
32     8145ด.ช.วริทธิ์  วงหวังจันทร์
33     8146ด.ช.วัชรนนท์  พุ่มอ่อน
34     8147ด.ช.วาริส  มิตรยิ้ม
35     8148ด.ช.สิรดนัย  มูซอ
36     8149ด.ช.สิรภัทร์  คงสมุทร
37     8150ด.ช.อานนท์  แสงทอง
38     8195ด.ช.ภูมิรพี  กุลนิล
39     8196ด.ช.ภาริศร์  ลีสมาน
   

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3/8 

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
1     4058ด.ช.ปวริศ  บารฮีม
2     5126ด.ช.ดรัล  มูฮำหมัด
3     7778ด.ช.อับดุลลาลีม  มูฮัมหมัดซอและ
4     8151ด.ช.กมลกานต์  วงษ์ศรี
5     8152ด.ช.กฤตภาส  นามาเรีย
6     8153ด.ช.กิตติกวิน  มินสาคร
7     8154ด.ช.เจตริน  วงษ์สะและ
8     8155ด.ช.ชนวีร์  บินหะยีอับดุลรามัน
9     8156ด.ช.ชัยรัฐ  มะหะหมัด
10     8157ด.ช.ชานนท์  ผู้มีสุข
11     8158ด.ช.ชาฟิน  สาลี
12     8159ด.ช.ฐิตินัน  แสงวิเชียร
13     8160ด.ช.ณัฐชานนท์  สุโง๊ะ
14     8161ด.ช.ณัฐติพงศ์  หวังสวัสดิ์
15     8162ด.ช.ณัฐรบดินทร  อรุณพูลทรัพย์
16     8163ด.ช.ธนพัฒน์  วงค์อัลญริน
17     8164ด.ช.ธาวิน  มะมัย
18     8165ด.ช.นภธีร์  หนูรัก
19     8166ด.ช.นวิน  วารีรัตน์
20     8167ด.ช.ปพน  วุฒิพิทยาปกรณ์
21     8168ด.ช.พลกฤต  ดำขำ
22     8169ด.ช.ฟุรกอน  แสงศรี
23     8170ด.ช.ภูมิรพี  นาคนาวา
24     8171ด.ช.ภูวฤทธิ์  มัสกา
25     8172ด.ช.มิจวาด  วาหะ
26     8173ด.ช.มุมิน  นาคนาวา
27     8174ด.ช.รัฐภูมิ  ยะมัน
28     8175ด.ช.ริดวาน  ฤทธิ์งาม
29     8176ด.ช.วัฒนชัย  ออมแก้ว
30     8177ด.ช.วาริส  แวววรรณเจือ
31     8178ด.ช.ศรุต  เณรพงษ์
32     8179ด.ช.สราวุธ  การะพิทักษ์
33     8180ด.ช.สะลีม  เซะวิเศษ
34     8181ด.ช.สิรวิชญ์  กาขาว
35     8182ด.ช.สิรวิชญ์  หมื่นแผงวารี
36     8183ด.ช.สุเมธ  ปาเละ
37     8184ด.ช.อชิระ  สะยอวรรณ
38     8185ด.ช.อภิวัฒน์  มินเจริญ
39     8186ด.ช.อานนท์  จรัสกุล
40     8187ด.ช.อานัส  ลือแมะ
41     8188ด.ช.อิคลาส  ปรางทอง
42     8189ด.ช.อินทัช  สและหมัด
43     8190ด.ช.อิฟฟัต  มูซอ
44     8191ด.ช.ฮานีส  อะนันนับ
45     8192ด.ช.ฮาริส  แวววรรณเจือ
   

เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว