งดกิจกรรม ป้องกันโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน
เรื่อง การงดกิจกรรมกลุ่มบุคคลจำนวนมากตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019

 

อ้างถึงคำสั่ง ศธ 02116/3690 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ชะลอหรืองดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเนื่องจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนอิสลามสันติชนจึงมีมติยกเลิกกิจกรรมต่างๆ และมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1- งดการมาฟังผลสอบที่โรงเรียนในระดับ อนุบาล1-3 ประถม 1-6 ม.1-ม.2 และ ม.4-ม.5 ในวันที่17 มี.ค.63 โดยประกาศทางช่องทาง School Bright หรือช่องทาง Line ห้องของผู้ปกครองและนักเรียน ส่วนการดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้นัดหมายมาดำเนินการซ่อมหรือส่งงานหรือใช้ในช่อง online ที่ครูผู้สอนสามารถดำเนินการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้
2- งดการปัจฉิมนิเทศและการมอบประกาศนียบัตรทุกระดับชั้น ในวันที่ 1 เม.ย 63 และให้นักเรียนทยอยมารับใบประกาศนียบัตรและเอกสารทางการศึกษาที่หัวหน้าช่วงชั้นหรือครูประจำชั้น ในวันที่โรงเรียนกำหนด(-อ.3,ป.6 วันที่ 31 มี.ค. 63 -ม.3 วันที่ 1-3 เม.ย. -ม.6 วันที่ 8 เม.ย.63)
3- งดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2-ม.3 , ม.5-ม.6 , อ.1-ป.6 , ในวันเสาร์ที่ 28 มี.ค.63 โดยให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆ และสิ่งที่โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.islamsantichon.ac.th/?p=1959  และแอปพลิเคชัน School Bright ของโรงเรียน
4- งดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (อ.1, ป.1, ม.1 และ ม.4 และนักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้ามาระหว่างปีการศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 4 เม.ย.63 โดยให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆและสิ่งที่โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองผ่านสื่อของโรงเรียน ส่วนการรับและส่งเอกสารมอบตัวผู้ปกครองสามารถมารับแบบฟอร์มเอกสารมอบตัวได้ด้วยตัวเองที่โรงเรียนในวันทำการหรือดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวได้จากลิ้งก์ที่ ร.ร.จัดทำขึ้น และนำเอกสารที่โรงเรียนกำหนดส่งที่ฝ่ายทะเบียนในวันที่ 27เม.ย.-1พ.ค.

อนึ่ง การสั่งจองหนังสือและเสื้อผ้านักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า ผู้ปกครองสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางปกติโดยมาสั่งจองและชำระเงินที่โรงเรียนในวันที่ 1เม.ย.-3 พ.ค.63 ทุกวันทำการยกเว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดเอกสารการสั่งจองหนังสือและชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีโรงเรียน ส่วนการรับหนังสือให้มารับในวันเปิดภาคเรียน และชุดนักเรียนสามารถชำระและรับได้ที่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 8 พ.ค.63 ในเวลาทำการ

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนกิจกรรมอื่นจะพิจารณาและแจ้งต่อไป

(นายมนัส บุญชม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน