การปรับรูปแบบการประกาศผลสอบและการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน
เรื่อง การปรับรูปแบบการประกาศผลสอบและการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ตามที่โรงเรียนกำหนดการประกาศผลสอบและกำหนดการแก้ไขผลการเรียนหลังการประกาศผลสอบที่โรงเรียนตามแนวปฏิบัติที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวตามแนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทางโรงเรียนจึงประกาศปรับรูปแบบการประกาศผลสอบและการดำเนินการสอบแก้ตัวของแต่ละระดับชั้น โดยใช้ช่องทางสื่อเทคโนโลยีหลักของโรงเรียนผ่านระบบ School Bright หรือระบบการติดต่อเป็นรายกรณีครูประจำชั้นและผู้ปกครองทดแทน ส่วนการแก้ไขผลการเรียนให้เป็นไปตามตารางซ่อมที่งานวัดผลกำหนดหรือตามที่ครูประจำวิชามอบหมายและนัดส่งงาน ดังนี้

– ระดับชั้นประถมปีที่ 1-6 ประกาศผลสอบวันที่17 มี.ค. 2563 ผ่านระบบ School Bright หรือครูติดต่อเป็นรายกรณีกับผู้ปกครอง ส่วนการแก้ไขผลการเรียนหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขผลการเรียนครูประจำชั้นจะติดต่อกับผู้ปกครองนำนักเรียนมาดำเนินการเป็นรายบุคคล

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประกาศผลสอบวันที่ 17 มี.ค. 2563 ผ่านระบบ School Bright หรือให้ผู้ปกครองติดต่อครูประจำชั้นเป็นรายกรณี ส่วนการแก้ไขผลการเรียนให้นักเรียนมาดำเนินการตามตารางสอบแก้ตัวที่โรงเรียนกำหนด หรือนำงานที่ได้รับมอบหมายมาส่งตามที่ครูประจำวิชานัดหมาย

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศผลสอบวันที่ 10 มี.ค. ผ่านระบบ School Bright หรือให้ผู้ปกครองติดต่อครูประจำชั้นเป็นรายกรณี ส่วนการแก้ไขผลการเรียนให้นักเรียนมาดำเนินการตามตารางสอบแก้ตัวที่โรงเรียนกำหนด หรือนำงานที่ได้รับมอบหมายมาส่งตามที่ครูประจำวิชานัดหมาย

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประกาศผลสอบวันที่ 17 มี.ค. 2563 ผ่านระบบ School Bright และกลุ่มไลน์ห้องเรียนหรือให้ผู้ปกครองติดต่อครูประจำชั้นเป็นรายกรณี ส่วนการแก้ไขผลการเรียนให้นักเรียนมาดำเนินการตามตารางสอบแก้ตัวที่โรงเรียนกำหนด หรือนำงานที่ได้รับมอบหมายมาส่งตามที่ครูประจำวิชานัดหมาย

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาดำเนินการตามตารางสอบแก้ตัวที่โรงเรียนกำหนดหรือนำงานที่ได้รับมอบหมายมาส่งตามที่ครูประจำวิชานัดหมาย

ทั้งนี้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ต้องดำเนินการแก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่ออนุมัติจบหลักสูตร

จึงประกาศให้ทราบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน